Josue 9:1-27

9  At nangyari nga, nang marinig iyon ng lahat ng mga hari+ na nasa panig ng Jordan sa bulubunduking pook at sa Sepela at sa buong baybayin ng Malaking Dagat+ at sa tapat ng Lebanon,+ ang mga Hiteo+ at ang mga Amorita, ang mga Canaanita,+ ang mga Perizita,+ ang mga Hivita at ang mga Jebusita,+  sila ay nagsimulang magtipong magkakasama upang may-pagkakaisang makipagdigma laban kay Josue at sa Israel.+  At narinig ng mga tumatahan sa Gibeon+ kung ano ang ginawa ni Josue sa Jerico+ at sa Ai.+  Kaya sila, ayon sa sarili nilang kagustuhan, ay kumilos nang may katalinuhan+ at yumaon at nagkarga ng mga panustos at kumuha ng mga sirang sako para sa kanilang mga asno, at ng mga pang-alak na sisidlang balat na sira na at punít at nakatali,+  at ng sira at may-tagping mga sandalyas para sa kanilang mga paa, at ng sirang mga kasuutan na suot nila, at ang lahat ng tinapay sa kanilang mga panustos ay tuyo na at madaling madurog.  At sila ay pumaroon kay Josue sa kampo sa Gilgal+ at nagsabi sa kaniya at sa mga lalaki ng Israel: “Sa isang malayong lupain kami nanggaling. At ngayon ay makipagtipan+ kayo sa amin.”  Dahil dito ay sinabi ng mga lalaki ng Israel sa mga Hivita:+ “Marahil ay sa kapaligiran namin kayo nananahanan. Kaya bakit kami makikipagtipan sa inyo?”+  At sinabi nila kay Josue: “Kami ay iyong mga lingkod.”+ Sa gayon ay sinabi ni Josue sa kanila: “Sino kayo, at saan kayo nanggaling?”  At sinabi nila sa kaniya: “Isang napakalayong lupain+ ang pinanggalingan ng iyong mga lingkod dahil sa pangalan+ ni Jehova na iyong Diyos, sapagkat narinig namin ang tungkol sa kaniyang kabantugan at ang tungkol sa lahat ng ginawa niya sa Ehipto,+ 10  at ang tungkol sa lahat ng ginawa niya sa dalawang hari ng mga Amorita na nasa kabilang ibayo ng Jordan, na sina Sihon+ na hari ng Hesbon at Og+ na hari ng Basan, na nasa Astarot.+ 11  Kaya ganito ang sinabi sa amin ng aming matatandang lalaki at ng lahat ng tumatahan sa aming lupain,+ ‘Magdala kayo sa inyong mga kamay ng mga panustos para sa paglalakbay at salubungin ninyo sila, at sabihin ninyo sa kanila: “Kami ay inyong mga lingkod.+ At ngayon ay makipagtipan kayo sa amin.” ’+ 12  Itong tinapay namin, mainit ito nang kunin namin ito bilang aming mga panustos mula sa aming mga bahay nang araw na lumabas kami upang pumarito sa inyo, at ngayon, narito! tuyo na at madaling madurog.+ 13  At ito ang mga pang-alak na sisidlang balat na bago pa nang punuin namin, at, narito! napunit na,+ at itong mga kasuutan at mga sandalyas namin, ang mga ito ay naluma na dahil sa lubhang mahabang paglalakbay.” 14  Sa gayon ay kinuha ng mga lalaki ang iba sa kanilang mga panustos, at hindi sila nag-usisa mula sa bibig ni Jehova.+ 15  At si Josue ay nakipagpayapaan sa kanila+ at nakipagtipan sa kanila na pabayaan silang mabuhay, kaya ang mga pinuno+ ng kapulungan ay sumumpa sa kanila.+ 16  At nangyari nga na sa pagwawakas ng tatlong araw, pagkatapos nilang makipagtipan sa kanila, narinig nila na ang mga iyon ay malapit sa kanila at sa kapaligiran nila nananahanan ang mga iyon. 17  Kaya ang mga anak ni Israel ay yumaon at dumating sa kanilang mga lunsod nang ikatlong araw, at ang kanilang mga lunsod ay ang Gibeon+ at Kepira+ at Beerot+ at Kiriat-jearim.+ 18  At hindi sila sinaktan ng mga anak ni Israel, sapagkat ang mga pinuno ng kapulungan ay sumumpa+ sa kanila sa harap ni Jehova na Diyos ng Israel.+ At ang buong kapulungan ay nagsimulang magbulung-bulungan laban sa mga pinuno.+ 19  Kaya ang lahat ng mga pinuno ay nagsabi sa buong kapulungan: “Kami, sa ganang amin, ay sumumpa sa kanila sa harap ni Jehova na Diyos ng Israel, at ngayon ay hindi natin sila maaaring saktan.+ 20  Ito ang gagawin natin sa kanila habang pinahihintulutan silang mabuhay, upang walang galit na dumating sa atin dahil sa sumpa na isinumpa namin sa kanila.”+ 21  Kaya sinabi sa kanila ng mga pinuno: “Pabayaan silang mabuhay at sila ay maging mga tagakuha ng kahoy at mga tagasalok ng tubig para sa buong kapulungan,+ gaya ng ipinangako sa kanila ng mga pinuno.”+ 22  Tinawag sila ngayon ni Josue at nagsalita sa kanila, na sinasabi: “Bakit ninyo kami dinaya, na sinasabi, ‘Kami ay lubhang malayo sa inyo,’+ gayong nananahanan kayo sa mismong gitna namin?+ 23  At kayo ngayon ay mga taong isinumpa,+ at ang katayuan ng alipin+ at ang pagiging mga tagakuha ng kahoy at mga tagasalok ng tubig para sa bahay ng aking Diyos ay hindi kailanman aalisin sa inyo.”+ 24  Sa gayon ay sumagot sila kay Josue at nagsabi: “Ito ay dahil malinaw na nasabihan ang iyong mga lingkod na si Jehova na iyong Diyos ay nag-utos kay Moises na kaniyang lingkod na ibigay sa inyo ang buong lupain at lipulin ang lahat ng tumatahan sa lupain mula sa harap ninyo,+ at lubha kaming natakot para sa aming mga kaluluwa dahil sa inyo.+ Kaya ginawa namin ang bagay na ito.+ 25  At ngayon ay narito kami, nasa iyong kamay. Kung ano ang mabuti at tama sa iyong paningin na gawin sa amin ay gawin mo.”+ 26  At gayon ang ginawa niya sa kanila at iniligtas niya sila mula sa kamay ng mga anak ni Israel, at hindi nila sila pinatay.+ 27  Kaya nang araw na iyon ay ginawa+ sila ni Josue na mga tagakuha ng kahoy at mga tagasalok ng tubig para sa kapulungan+ at para sa altar ni Jehova, hanggang sa araw na ito, sa dako na pipiliin niya.+

Talababa