መንእሰያት

መንእሰያት ዚሓትትዎ

ንስምዒታተይ ብኸመይ ክቈጻጸሮ እኽእል፧

ኣብ መንእሰያት ዚርአ ተቐያያሪ ስምዒታት ንቡር እኳ እንተ ዀነ፡ ንምርዳኡ ኣጸጋሚ እውን ኪኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ዜሐጕስ ግና፡ ንስምዒታትካ ኽትርድኦን ብኸመይ ክትቈጻጸሮ ኸም እትኽእል ክትምሃርን ትኽእል ኢኻ።

ወረቐት ዕዮ

ወላዲኻ ምስ ዚሓምም

እዛ ወረቐት ዕዮ እዚኣ ንወላዲኻን ንገዛእ ርእስኻን ክትከናኸን ክትሕግዘካ እያ።

ኣብዚ ኽፋል እዚ፡ ስማት ገሊኦም እተጠቕሱ ሰባት ተቐዪሩ እዩ።