Verenga nezvaRoti, mudzimai wake, uye vanasikana vake, uye kuparadzwa kweSodhoma neGomora. Verenga nyaya yomuBhaibheri ine mifananidzo paIndaneti kana kuti ita zvokuipirinda.