VaIsraeri pavakaparadza guta reJeriko, Rakabhi akaitei kuti apone? Verenga nyaya yacho paIndaneti kana kuti ita zvokuiprinda.