NHARIREYOMURINDI August 2013 | Zvinonyadzisira—Hazvikuvadzi Here?

Zvinonyadzisira hazvikuvadzi here? Ungaitei kuti ukunde tsika yokuona zvinonyadzisira?

NYAYA IRI PAKAVHA

Zvinonyadzisira Hazvikuvadzi Here?

Kuona zvinonyadzisira kunokanganisa sei vanhu uye mhuri?

BHAIBHERI RINOCHINJA UPENYU

“Ndakatanga Kunyatsofunga Kuti Upenyu Hwangu Hwainge Hwakananga Kupi”

Verenga uone kuti mazano eBhaibheri akabatsira sei mumwe murume kuti achinje unhu hwake uye mafungiro kuitira kuti afadze Mwari.

OUR READERS ASK

Nei Vamwe Vanhu VemuBhaibheri Vasingataurwi Nemazita Avo?

Tinofanira kufunga kuti vanhu vasingataurwi nemazita avo muBhaibheri vakaipa uye havakoshi here?

SWEDERA PEDYO NAJEHOVHA

‘Anonyatsooneka Zvaari Pazvinhu Zvakasikwa’

Unotenda kuti Mwari ariko here? Ungapa here uchapupu hunoratidza kuti Mwari ariko?

TEVEDZERA KUTENDA KWAVO

‘Akachengetedzwa Pamwe Chete Nevamwe Vanomwe’

Noa nemhuri yake vakapukunyuka sei panguva yakanga yakaomera vanhu zvikuru?

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Sei mimwe minyengetero isingafarirwi naMwari? Tinofanira kuitei kuti Mwari atinzwe?

Zvimwe Zviri paIndaneti

Zvapupu zvaJehovha Zvinovenga Here Vanhu Vanenge Vasingachanamati Navo?

Dzimwe nguva zvakakodzera kudzinga uye kuita izvozvo kunogona kubatsira munhu kuti adzoke muungano.