Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 SWEDERA PEDYO NAMWARI

‘Anonyatsooneka Zvaari Pazvinhu Zvakasikwa’

‘Anonyatsooneka Zvaari Pazvinhu Zvakasikwa’

Unotenda kuti Mwari ariko here? Kana uchidaro, ungapa here uchapupu hunoratidza kuti Mwari ariko? Chokwadi ndechokuti tine uchapupu hwakawanda hunoratidza kuti kune Musiki ane uchenjeri, simba, uye rudo. Uchapupu hupi huripo uye nei husingarambiki? Kuti uwane mhinduro, funga nezvemashoko akanyorwa nemuapostora Pauro mutsamba yake kuvaKristu vaiva muRoma.

Pauro akati: “Zvaari [Mwari] zvisingaoneki, iro simba rake risingagumi nokuva kwake Mwari, zvinonyatsooneka kubvira pakasikwa nyika, nokuti zvinonzwisiswa panoonekwa zvinhu zvakaitwa, zvokuti havana chokuzvipembedza nacho.” (VaRoma 1:20) Sezvakaratidzwa naPauro, tinokwanisa kuona kuti kune Musiki kuburikidza nezvaakasika. Ngatinyatsoongororai zvakataurwa naPauro.

Zvakaita Mwari zvinonyatsooneka “kubvira pakasikwa nyika,” anodaro Pauro. Shoko rechiGiriki rakashandurwa kuti “nyika” harirevi Pasi rino. Asi rinoreva vanhu. * Saka Pauro ari kuti, kubvira pakasikwa vanhu, vainyatsokwanisa kuona zvakaita Musiki kuburikidza nezvaakasika.

Uchapupu uhwu hwakawanda. Hwakajeka uye ‘hunonyatsooneka’ muzvinhu zvakasikwa. Zvinhu zvose zvakasikwa hazvingoratidzi chete kuti kune Musiki, asiwo kuti ane unhu hwakanaka. Zvinhu zvakasikwa nounyanzvi zvatinonyatsoona hazvitiratidzi uchenjeri hwaMwari here? Ko matenga akazara nenyeredzi uye mafungu egungwa hazviratidzi simba raMwari here? Uyewo zvokudya zvakasiyana-siyana zvinonaka uye kunaka kwakaita kubuda uye kunyura kwezuva hazviratidzi rudo rwaMwari kuvanhu here?—Pisarema 104:24; Isaya 40:26.

Uchapupu hwacho hwakajeka zvadini? Hwakajeka zvokuti vaya vanoti havahuoni kana kuti vanoramba kuti Mwari ariko “havana chokuzvipembedza nacho.” Imwe nyanzvi ichitsanangura izvi inoti: Fungidzira mutyairi asingateereri zvakanyorwa pachikwangwani chomumugwagwa chinenge chakanzi “Enda Nokuruboshwe.” Anomiswa nemupurisa opiwa tiketi. Mutyairi wacho anoedza kuita nharo nemupurisa uyu achiti haana kuona chikwangwani chacho. Asi mashoko ake haaiti kuti mupurisa uyu asamupe tiketi, nekuti chikwangwani chacho chiri pachena uye mutyairi uyu anonyatsoona zvakanaka. Uyewo, ibasa romutyairi kuti ave akangwarira kuona zvikwangwani zvomumugwagwa. Ndizvowo zvazvakaita neuchapupu hwokuti Mwari ariko hunoratidzwa nezvaakasika. “Uchapupu” hwacho hwakajeka. Sezvisikwa zvinofunga, tinonyatsohuona. Hapana chikonzero chokuti tirambe uchapupu uhwu.

Tinokwanisa kuona kuti kune Musiki kuburikidza nezvaakasika

Zvechokwadi, zvinhu zvakasikwa zvakafanana nebhuku rinoratidza zvakawanda nezveMusiki wedu. Asi pane rimwe bhuku rinoratidza zvakatowanda nezvake. Bhuku racho iBhaibheri. Tikariverenga, tinogona kuwana mhinduro yemubvunzo unokosha wokuti: Nei Mwari akasika nyika nevanhu vari mairi? Kuwana mhinduro yomubvunzo uyu kuchakubatsira kuti uve pedyo naMwari uyo ‘anonyatsooneka zvaari pazvinhu zvakasikwa’ zviri munyika yose.

Ndima dzeBhaibheri dzamunogona kuverenga muna August

VaRoma 1-16

^ ndima 5 Bhaibheri rinotaurawo nezve“nyika” richiti ine chivi uye inoda muponesi, zvichinyatsoratidza kuti riri kutaura nezvevanhu kwete pasi rino.—Johani 1:29; 4:42; 12:47.