NHARIREYOMURINDI May 2013 | Mwari Ane Utsinye Here?

Njodzi dzinongoitika dzega dzatinoona mazuva ano uye nhoroondo dziri muBhaibheri dzokurangwa kwakaitwa vamwe vanhu naMwari dzinoita kuti vamwe vasava nechokwadi kana Mwari akanaka. Pane here zvinonyatsoratidza kuti Mwari ane utsinye?

NYAYA IRI PAKAVHA

Sei Vanhu Vachiti Mwari Ane Utsinye?

Vakawanda vanofunga kuti Mwari ane utsinye kana kuti haana basa nevanhu. Bhaibheri rinotii?

NYAYA IRI PAKAVHA

Njodzi Dzinongoitika Dzega—Dzinoratidza Kuti Mwari Ane Utsinye Here?

Sezvo Mwari wechokwadi achivenga utsinye, sei achibvumira kuti njodzi dzinongoitika dzega dziuraye vanhu vasina mhosva?

NYAYA IRI PAKAVHA

Kuranga kwaMwari Kwairatidza Utsinye Here?

Kuti tipindure mubvunzo uyu, ngatimboongororai muchidimbu kurangwa kuviri kwakaitwa vanhu naMwari kuri muBhaibheri, kureva Mafashamo emunguva yaNoa uye kuparadzwa kwevaKenani.

NYAYA IRI PAKAVHA

Uchavimba naMwari Here?

Ona kuti uchagutsikana sei kana ukaziva Mwari seShamwari yaunovimba nayo.

BHAIBHERI RINOCHINJA UPENYU

“Ndaida Chaizvo Kuva Mupristi”

Kubvira achiri muduku, Roberto Pacheco aida kuva mupristi wechechi yeRoma. Ona kuti chii chakazochinja upenyu hwake.

MAZANO EKUTI MHURI IFARE

Kudyidzana Kwamungaita Nevamwe Kana Muri Mumhuri Yokurera

Mazano eBhaibheri angabatsira sei vabereki vokurera kuti vadyidzane neshamwari, hama kunyangewo newavakanga vakaroorana naye?

SWEDERA PEDYO NAJEHOVHA

Jehovha Ane Hanya Newe Zvechokwadi Here?

Zvakakuomera here kubvuma kuti Mwari ane hanya newe pachako? Mashoko aJesu ari pana Johani 6:44 ane uchapupu hunoratidza kuti Mwari ane hanya nemunhu mumwe nomumwe.

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Mwari anokanganwira kunyange zvivi zvakakura here? Tinofanira kuitei kana tichida kufarirwa naMwari?

Zvimwe Zviri paIndaneti

Zvapupu zvaJehovha Zvinofunga Kuti Ndizvo Chete Zvichaponeswa Here?

Bhaibheri rinotaura kuti ndivanaani vachaponeswa.