NHARIREYOMURINDI March 2013 | Kumutswa kwaJesu—Kunokubatsira Sei?

Kumutswa kwaJesu kune zvakunoreva here muupenyu hwako mazuva ano?

NYAYA IRI PAKAVHA

Jesu Akamutswa Zvechokwadi Here?

Sezvo kumutswa kwaJesu iri dzidziso inokosha chaizvo muBhaibheri, tinoda kuziva kana kwakanyatsoitika.

NYAYA IRI PAKAVHA

Kumutswa kwaJesu Kunoita Kuti Vamwe Vawane Upenyu

Chimbofungidzira uchirarama nokusingaperi usingarwari, usingatamburi uye usina chinokushungurudza

Waizviziva Here?

VaJudha vomunguva yaJesu vaigadzirira sei mitumbi yevakafa kuti vazovaviga? Jesu akavigwa zvakafanana nezvaiitwa vamwe vaJudha here?

OUR READERS ASK

Jesu Akavimbisa Mutadzi Kuti Aizorarama Kudenga Here?

Jesu akavimbisa mutadzi kuti: “Uchava neni muParadhiso.” Airevei?

NYAYA YEUPENYU

“Ndaizviona, Asi Handina Kuzvinzwisisa”

Olivier akasangana nematambudziko nokuti aiva matsi. Ona kuti Jehovha akamubatsira sei.

SWEDERA PEDYO NAJEHOVHA

“Murayiro Wokutanga Pane Yose Ndoupi?”

Zvinodiwa naMwari kwatiri zvinogona kungopfupikiswa kuita shoko rimwe chete.

DZIDZISAI VANA VENYU

Petro naAnaniyasi Vakanyepa—Tingadzidzei?

Ona kuti nei mumwe munhu akaregererwa kunyepa kwaakaita asi mumwe wacho asina kuregererwa.

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Nei Jesu achinzi Mwanakomana waMwari? Akasikwa rini?

Zvimwe Zviri paIndaneti

Zvapupu zvaJehovha vaKristu Here?

Tapota ona kuti takasiyana sei nezvitendero zvinozviti ndezvechiKristu.