NHARIREYOMURINDI August 2011

MAZANO EKUTI MHURI IFARE

Kuremekedza Wawakaroorana Naye

Murume kana kuti mudzimai angataura sei noruremekedzo?

DZIDZISAI VANA VENYU

Chaiita Kuti Dhokasi Adiwe

Dhokasi aiita mabasa mazhinji akanaka kuti abatsire vamwe. Verenga nyaya yacho kuti uone kuti ungaitawo sei izvozvo.

Bhaibheri Rinochinja Upenyu

Chii chakaita kuti mumwe aimbova nebarika achinje maonero aaiita wanano?

OUR READERS ASK

Mwari Ari Pose Pose Here?

Mwari anowanikwa ari pose pose panguva imwe chete here? Dzidza zvinotaurwa neBhaibheri.