MUKAI! November 2015 | Mibvunzo 3 Iyo Vanhu Vangada Kubvunza Mwari

Vanhu vakawanda havana chokwadi nezvechitendero uye havagutsikani nemhinduro dzemibvunzo yakaoma yeupenyu. Asi Bhaibheri rine mhinduro dzinogutsa dzemibvunzo inowanzobvunzwa nevanhu.

NYAYA IRI PAKAVHA

Mibvunzo Mitatu Iyo Vanhu Vangada Kubvunza Mwari

Nei tichirarama? Nei Mwari achibvumira kutambura? Nei muzvitendero makazara unyengeri?

NYAYA IRI PAKAVHA

Kuona Mari Neziso Rakanaka

Kuzviongorora uchishandisa mibvunzo minomwe kunogona kukubatsira kuti uzive kana maonero aunoita mari akanganisika.

ZVINOTAURA BHAIBHERI

Urombo

Vanhu vari muurombo hwakanyanyisa vanogona kufara here?

MAZANO EKUBATSIRA MHURI

Paunenge Wava Kufanira Kudzoka Kumba

Wakambobva here pamba uchiedza kuzviraramira asi ndokuzoomerwa neupenyu? Shandisa mazano aya kuti ukwanise kuzviriritira zvakare.

Paunorwarirwa

Kuenda kwachiremba uye kugara muchipatara zvinogona kuita kuti munhu anetseke chaizvo mupfungwa. Ungabatsira sei shamwari kana hama kuti irerukirwe?

Zvimwe Zviri paIndaneti

Mibvunzo Inonyanya Kubvunzwa Pamusoro peZvapupu zvaJehovha

Inzwa mhinduro dzemibvunzo yaungadaro uinayo pamusoro pedu.

Mavhidhiyo Uye Mabasa Ekuita Evana

Shandisa mabasa aya ekuita anonakidza anodzidzisa zvemuBhaibheri kuti ubatsire mwana wako kuziva tsika dzakanaka dzinodiwa naMwari.