Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

ZVINOTAURA BHAIBHERI

Urombo

Urombo

Pasinei nezviri kuedza kuitwa nevanhu kuti vagadzirise dambudziko iri, mamiriyoni evanhu pasi rose ari kurarama muurombo.

Chii chingaita kuti varombo vafare?

ZVINOTAURWA NEVANHU

Vanhu vakawanda vanofunga kuti mufaro uye kugutsikana zvinovapo kana munhu akapfuma uye kuti kubudirira chaiko kunobva pakuti munhu ane mari yakawanda sei. Varombo havatarisirwi kuva neupenyu hunofadza uye hunogutsa nokuti vakadzidza zvishoma kana kuti havana kutombodzidza, havakwanisi kurapwa zvakanaka uye kuti vane zvimwe zvavanoshayiwa.

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI

Bhaibheri rinodzidzisa kuti mufaro wechokwadi haubvi pakuti munhu ane pfuma yakawanda sei asi pakuva neukama hwakanaka neMusiki. Bhaibheri rinoti: “Vanofara vaya vanoziva zvinodiwa zvavo zvomudzimu.” (Mateu 5:3) Pasinei nekuti vane mari here kana kuti kwete, vaya vanoziva zvavanoda pakunamata vanoedza kuona mafungiro aMwari panyaya dzakasiyana-siyana, saka vanodzidza chokwadi cheBhaibheri chinonyaradza zvechokwadi uye chinoita kuti vagadzikane mupfungwa. Izvi ndizvo zvinoita kuti munhu awane mufaro wechokwadi.

Vaya vanonzwisisa uye vanotevera mazano eBhaibheri vanoziva zvekuita kana vari muurombo. Semuenzaniso, mazano ari muBhaibheri anobatsira vanhu kuti vasaita zvinhu zvinokuvadza zvakadai sekusvuta fodya, uye kudhakwa. Zvinhu izvi zvinotambisa mari uye zvinogona kuita kuti munhu azoda mari yakawanda kuti arapwe.—Zvirevo 20:1; 2 VaKorinde 7:1.

Bhaibheri rinonyeverawo kuti munhu akava nemakaro uye akanyanya kuda pfuma anogona kukanganisika. (Mako 4:19; VaEfeso 5:3) Mazano aya anobatsira vanhu kuti vasatambise mari vachiita zvekubheja kana kuti vasasvika ‘pakuda mari’ uko kunonzi neBhaibheri “mudzi wezvinhu zvinokuvadza zvemarudzi ose.” (1 Timoti 6:10) Magwaro anonyevera kuti: “Kunyange kana munhu aine zvizhinji upenyu hwake hahubvi pazvinhu zvaainazvo.” (Ruka 12:15) Kunyange mari ikawanda sei haigoni kutenga upenyu. Asi kuita zvinoenderana nemazano emuBhaibheri kunoita kuti upenyu huve nechinangwa uye tive nemufaro chaiwo.

Kunyange zvazvo varombo vachinetseka kuti vawane zvekudya, zvekupfeka, uye pekugara, vanogona kufara kana vakadzidza kugutsikana uye kuisa pfungwa dzavo pakufadza Musiki uye vorarama zvinoenderana nekuda kwake. Vanoziva kuti zvinovimbiswa neBhaibheri ndezvechokwadi zvekuti, “chikomborero chaJehovha—ndicho chinopfumisa, uye haawedzeri kurwadziwa pamwe chete nacho.”—Zvirevo 10:22.

RUGWARO RUNOKOSHA: “Vanofara vaya vanoziva zvinodiwa zvavo zvomudzimu.”Mateu 5:3.

Urombo huchazombopera here?

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI

Vanhu vari kuedza zvavanogona kuti vagadzirise dambudziko reurombo zvichiramba. Asi Mwari achabvisa chacho chinokonzera kuti pazova neurombo—kunyanya kuzvifunga kunoitwa nevanhu nehurumende zvekuti vanongoda kuita zvakavanakira ivo chete. (Muparidzi 8:9) Musiki wedu achabvisa hurumende dzevanhu dzinongoita zvakadzinakira chete. Umambo hwake, kana kuti hurumende yekudenga, huchapa vanhu vese zvinhu zvavanoda, pasina rusaruro. Bhaibheri rinovimbisa zvakajeka kuti Mambo weUmambo hwaMwari achabvisa matambudziko evarombo. “Achanunura murombo anochemera kubatsirwa . . . Achanzwira tsitsi munhu akaderera nomurombo, Uye achaponesa mweya yevarombo.”—Pisarema 72:12-14.

Nyika yose ichava paradhiso ine dzimba nezvekudya zvinokwana munhu wese, pasina kana urombo. Muna Isaya, Bhaibheri rinovimbisa kuti vanhu “vachavaka dzimba vogaramo; vachadyara minda yemizambiringa vodya zvibereko zvayo. . . . Vanhu vandakasarudza vachafarira basa remaoko avo zvizere.” (Isaya 65:21, 22) Pane kuti vatamburire kuwana zvinhu zvishomanana zvekurarama nazvo, vanhu vese vachanakidzwa ‘nemabiko ezvokudya zvine mafuta’ uye zvimwe zvinhu zvakanaka zvinobva kuna Jehovha.—Isaya 25:6.

NEI ZVICHIKOSHA KUTI TIZVIZIVE?

Kufunga nezvevimbiso yaMwari yenyika isina urombo kunosimbisa vaya vari kudzvinyirirwa kuti Mwari ane hanya navo uye kuti kutambudzika kwavo kwava pedyo kupera. Kuisa pfungwa patariro iyoyo kunosimbisa munhu kuti atsungirire matambudziko aari kusangana nawo iye zvino.

RUGWARO RUNOKOSHA: “Achanunura murombo anochemera kubatsirwa . . . Achanzwira tsitsi munhu akaderera nomurombo, uye achaponesa mweya yevarombo.”Pisarema 72:12, 13.