Swedera Pedyo naJehovha

Mwari anokukoka kuti uswedere pedyo naye. Bhuku rino richakuratidza kuti ungaita sei izvozvo chaizvo uchishandisa Bhaibheri.

Sumo

Unogona kuumba ukama naJehovha Mwari husingazombogurwi.

CHITSAUKO 1

“Tarirai, Uyu Ndiye Mwari Wedu”

Nei Mosesi akabvunza zita raMwari iye aitoriziva nechekare?

CHITSAUKO 2

Unogona ‘Kuswedera Pedyo naMwari’ Zvechokwadi Here?

Jehovha Mwari, Musiki wedenga nepasi, anotikoka uye anotivimbisa.

CHITSAUKO 3

“Mutsvene, Mutsvene, Mutsvene, Iye Jehovha”

Sei Bhaibheri richibatanidza utsvene nerunako?

CHITSAUKO 4

“Jehovha . . . Ane Simba Guru”

Simba raMwari rinofanira kuita kuti timutye here? Mhinduro yekuti hongu neyokuti kwete ndedzechokwadi.

CHITSAUKO 5

Simba Rokusika—“Musiki Wedenga Nenyika”

Kubvira kuzuva rakakura kusvika kushiri diki-diki, zvakasikwa naMwari zvinogona kutidzidzisa chimwe chinhu chinokosha nezvake.

CHITSAUKO 6

Simba Rokuparadza​—“Jehovha Munhu Wokurwa”

“Mwari worugare” angarwa sei?

CHITSAUKO 7

Simba Rokudzivirira​—“Mwari Utiziro Hwedu”

Mwari anodzivirira vashumiri vake nenzira mbiri, asi imwe yacho ndiyo inonyanya kukosha.

CHITSAUKO 8

Simba Rokudzorera​—Jehovha Ari Kuita “Kuti Zvinhu Zvose Zvive Zvitsva”

Jehovha akatodzorera kunamata kwakachena. Achadzorerei mune ramangwana?

CHITSAUKO 9

“Kristu Simba raMwari”

Dzidziso dzaJesu nezvishamiso zvake zvinoratidzei nezvaJehovha?

CHITSAUKO 10

“Ivai Vatevedzeri vaMwari” Mukushandisa Kwenyu Simba

Unogona kunge uine simba rakawanda kupfuura raunofunga​—ungarishandisa sei zvakakodzera?

CHITSAUKO 11

“Nzira Dzake Dzose Dzakarurama”

Nei kururamisira kwaMwari kuchifadza?

CHITSAUKO 12

‘Mwari Haaruramisiri Here?’

Kana Jehovha achivenga kusaruramisira, nei nyika yakazara nekusaruramisira?

CHITSAUKO 13

“Mutemo waJehovha Wakakwana”

Bumbiro remutemo ringaita sei kuti pave nerudo?

CHAPTER 14

Jehovha Anopa “Rudzikinuro Mukutsinhana Nevakawanda”

Dzidziso iri nyore asi yakadzama inogona kukubatsira kuti uswedere pedyo naMwari.

CHAPTER 15

Jesu ‘Anogadza Kururama Panyika’

Jesu akatsigira sei kururamisira panyika munguva yakapfuura? Ari kuzviita sei iye zvino? Uye achaita sei kuti pave nokururamisira munguva yemberi?

CHITSAUKO 16

“Uite Ruramisiro” Mukufamba naMwari

Nei Jesu akanyevera kuti: “Musatonga kuti murege kutongwa”?

CHITSAUKO 17

‘Haiwa Ukuru Hwouchenjeri hwaMwari!’

Nei uchenjeri hwaMwari huchipfuura kunyange zivo yake pachake, kunzwisisa, uye njere?

CHITSAUKO 18

Uchenjeri Huri mu“Shoko raMwari”

Nei Mwari akashandisa vanhu kunyora Bhaibheri panzvimbo pokushandisa ngirozi kana kuti kurinyora iye pachake?

CHITSAUKO 19

“Uchenjeri hwaMwari Muchakavanzika Chitsvene”

Ndechipi chakavanzika chitsvene chakambovanzwa naMwari asi iye zvino akachizivisa?

CHITSAUKO 20

“Ane Mwoyo Wakangwara”​—Asi Anozvininipisa

Changamire Ishe wezvisikwa zvose angazvininipisa sei?

CHITSAUKO 21

Jesu Anozivisa “Uchenjeri Hunobva Kuna Mwari”

Kudzidzisa kwaJesu kwakaita sei kuti varwi vainge vatumwa kunomusunga vadzoke vakabata maoko chete?

CHITSAUKO 22

“Uchenjeri Hunobva Kumusoro” Huri Kushanda Muupenyu Hwako Here?

Bhaibheri rinotsanangura zvinhu zvina zvinogona kukubatsira kuti uve neuchenjeri hwaMwari.

CHITSAUKO 23

“Akatanga Kutida”

Mashoko okuti “Mwari rudo” anonyatsorevei?

CHITSAUKO 24

Hapana Chinga“tiparadzanisa Norudo rwaMwari”

Putsa nhema dzokuti haudiwi kana kuti haukoshi kuna Mwari.

CHITSAUKO 25

“Tsitsi Huru dzaMwari Wedu”

Manzwiro anoita Mwari nezvako akafanana sei neaya aamai kumwana wavo?

CHITSAUKO 26

Mwari “Akagadzirira Kukanganwira”

Kana Mwari achiyeuka zvinhu zvose, angakanganwira sei achibva akanganwa?

CHITSAUKO 27

“Kunaka Kwake Kukuru Sei!”

Chii chaizvoizvo chinonzi kunaka kwaMwari?

CHITSAUKO 28

“Imi Moga Makavimbika”

Nei kuvimbika kwaMwari kwakakura kupfuura kutendeka kwake?

CHITSAUKO 29

“Kuti Muzive Rudo rwaKristu”

Zvinhu zvitatu zviri murudo rwaJesu zvinoratidza zvakakwana rudo rwaJehovha.

CHITSAUKO 30

“Rambai Muchifamba Murudo”

VaKorinde Wokutanga inoratidza nzira 14 dzatingaratidza nadzo rudo.

CHITSAUKO 31

‘Swedera Pedyo naMwari, Iye Achaswedera Pedyo Newe’

Mubvunzo upi unokosha kupfuura yose waungazvibvunza? Uchaupindura sei?