Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

UMUNARA W’INDERETSI Nzero 2014 | Urupfu rwoba ari iherezo rya vyose?

Kuri benshi, urupfu si ikintu kiryoshe kuyaga. Abantu benshi ntibipfuza gupfa. Urupfu rwoba rushobora gutsindwa?

IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO

Umubabaro urupfu ruteza

Impera n’imperuka twese dutegerezwa gushikirwa n’urupfu canke rugashikira abacu. Umubabaro ukomeye ruteza waratumye abantu benshi barondera inyishu z’ibibazo bibaza.

IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO

Utwigoro abantu bagize two kurwanya urupfu

Kuva kera na rindi, abantu bamye barondera ingene botsinda urupfu. Urupfu rwoba rushobora gutsindwa?

IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO

Urupfu si iherezo rya vyose!

Kubera iki Yezu yagereranije urupfu n’itiro? Ni igiki dushobora kwigira ku nkuru zivuga ivy’izuka ziri muri Bibiliya?

IKIYAGO ICABONA CA YEHOVA AGIRANA N’UWO ABWIRA INKURU NZIZA

Kubera iki Imana ireka tugashikirwa n’imibabaro?

Igitabu ca mbere co muri Bibiliya kirasigura igituma Imana ireka ibintu bibi bigashika kandi ifise ububasha bwo kubibuza.

Wari ubizi?

Mu gihe ca Yezu, intererano zo ku rusengero zatangwa gute? Inkuru umwanditsi wa Bibiliya Luka yanditse zoba zitarimwo amahinyu?

BIBILIYA IRAHINDURA UBUZIMA BW’ABANTU

‘Yehova ntiyanyibagiye’

Uwo mugore yakunda cane ivy’Imana yahavuye aronka inyishu Bibiliya itanga ku bibazo yibaza bijanye n’igituma dupfa be n’ibishikira umuntu iyo apfuye. Niwirabire ukuntu ukuri kwahinduye ubuzima bwiwe.

Icizigiro ku bapfuye: Izuka

Intumwa za Yezu zaremera cane izuka. Kubera iki?

Inyishu z’ibibazo bishingiye kuri Bibiliya

Ni ibiki uzi ku vyerekeye Imana? Tworushiriza gute kuyimenya?

Ibindi usanga kuri internet

Ni ibiki Imana igomba ku binyerekeye?

Vyoba ari nkenerwa ko uronka ikimenyetso kidasanzwe canke umuhamagaro kugira umenye ivyo Imana igomba? Raba inyishu Bibiliya itanga.