Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

 IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO | URUPFU RWOBA ARI IHEREZO RYA VYOSE?

Umubabaro urupfu ruteza

Umubabaro urupfu ruteza

Urupfu si ikintu kiryoshe kuyaga. Abantu benshi ntibashima kuvuga ivyereke urupfu. Ariko impera n’imperuka ruraduhitana canke rugahitana abacu. Kandi umubabaro ruteza ntugira uko ungana.

Nta kintu na kimwe gishobora kudutegura neza ngo ntitugire umubabaro turamutse tubuze umuvyeyi, uwo twubakanye canke umwana. Icago kirashobora kudushikira giturumbuka canke kikatumarako igihe kirekire. Uko vyogenda kwose, umubabaro uterwa n’urupfu nta ho umuntu yowuhungira, kandi amaherezo y’uwo mubabaro arashobora kuba mabi cane.

Uwitwa Antonio, uwabuze se wiwe ahitanywe n’isanganya ry’umuduga, asigura ati: “Bimeze nk’umuntu aza akugara inzu yawe agaca atwara impfunguruzo. Ntushobora gusubira muhira ngo umareyo n’akanya gatoya. Usigara gusa wiyumvira ivyo uhibukirako. Ukwo ni ko bimera iyo ubuze umuntu. Naho uguma wanka kuvyemera kubera ko ubona yuko bitari bikwiye ko apfa, usanga ata na kimwe ushobora guhindura.”

Igihe uwitwa Dorothy yabura uwiwe muri ubwo buryo nyene agapfakara afise imyaka 47, yaciye yiyemeza kurondera inyishu z’ibibazo bimwebimwe yibaza. Kubera ko yari umwigisha w’ivy’idini, ntiyigeze yiyumvira ko urupfu ari ryo herezo rya vyose. Ariko nta nyishu zitomoye yari afise. Ni kwo kubaza umukuru w’ishengero ry’abangilikani ati: “Bitugendera gute iyo dupfuye?” Na we amwishura ati: “Nta n’umwe abizi vy’ukuri. Rindira tuzobimenya nitwapfa.”

Twoba dutegerezwa kurindira gusa gushika dupfuye kugira ngo tumenye ingene bica bitugendera? None twomenya gute nimba urupfu ari iherezo rya vyose canke ko atari ryo?