Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Umunara w’Inderetsi  |  Nzero 2014

Wari ubizi?

Wari ubizi?

Mu gihe ca Yezu, intererano zo ku rusengero zatangwa gute?

Intererano zo ku rusengero zatangirwa mu Kigo c’abagore. Igitabu kimwe (The Temple—Its Ministry and Services) kivuga giti: “Hirya no hino muri ico kigo hari ibaraza risanzwe, ku ruhome rwaryo hakaba hari udusandugu cumi na dutatu tw’intererano, utwo bita inzumbete.”

Utwo dusandugu batwita inzumbete kubera ko twari twagutse hepfo, hejuru tukaba dutoyi. Buri gasandugu kariko ivyandiko vyerekana intererano kari kagenewe, kandi amahera batororokanya yaca akoreshwa ico yaba agenewe. Yezu yari muri ico Kigo c’abagore igihe yitegereza abantu benshi bariko baratanga intererano, harimwo n’umupfakazi umwe w’umukene.—Luka 21:1, 2.

Udusandugu tubiri twari tugenewe ikori ry’urusengero: Kamwe kari kagenewe ikori ry’umwaka baba bagezemwo akandi na ko iry’umwaka waba uheze. Agasandugu ka 3 gushika ku ka 7, uko twakurikirana twari tugenewe amahera yari yarashinzwe ku bw’intunguru, inuma, inkwi, imibavu n’ivyombo vy’inzahabu. Bishitse uwutanga agategekanya amahera aruta ayasabwa kw’ishikanwa rinaka, ayacagutse kuri yo yaca ayashira mu gasandugu kamwe mu twaba dusigaye. Agasandugu ka 8 kajamwo amahera yacaguka ku yo umuntu yaba yaguze igitungwa c’ishikanwa ry’igicumuro. Agasandugu ka 9 gushika ku ka 12 kajamwo amahera yasigara ku mahera y’ishikanwa ry’ukwagirwa n’icaha, ku y’ishikanwa ry’inyoni, ku y’ishikanwa ryatangwa n’abanaziri no ku ryatangwa n’abahumanuwe imibembe. Agasandugu ka 13 kajamwo intererano z’amahera zatangwa n’abavyishakiye.

Inkuru umwanditsi wa Bibiliya Luka yanditse zoba zitarimwo amahinyu?

Luka ni we yanditse Injili yitirirwa izina ryiwe be n’igitabu c’Ivyakozwe n’intumwa. Luka avuga yuko “[y]akurikiranye neza ibintu vyose kuva mu ntango.” Ariko abahinga bamwebamwe baravyuye ibibazo ku vyo yanditse. (Luka 1:3) Ni ibiki none vyerekana ko ivyo yanditse bitarimwo amahinyu?

Luka aravuga ibintu vya kahise umuntu ashobora gusuzuma. Nk’akarorero, arakoresha amazina y’icubahiro y’abategetsi b’Abaroma. I Filipi aravuga abacamanza baraba ivy’abanyagihugu, i Tesalonika akavuga abatware b’igisagara, i Efeso na ho akavuga abahagarikizi. (Ivyakozwe 16:20; 17:6; 19:31) Herodi Antipa amwita umutware w’intara, Serejiyo Paulosi akamwita buramatari w’i Shipure—Ivyakozwe 13:1, 7.

Kubona Luka akoresha ayo mazina y’icubahiro ata kwihenda ni ikintu kidasanzwe, kubera ko igihe akarere kanaka k’Abaroma kaba gatunganijwe bushasha, n’amazina y’icubahiro y’abategetsi baho yaca ahinduka. Naho ayo mazina yahinduka, umuhinga mu vya Bibiliya yitwa Bruce Metzger avuga yuko “ahantu hose ayo mazina avugwa mu gitabu c’Ivyakozwe, usanga ahuye neza n’ahantu haba hariko haravugwa be n’ikiringo kiba kiriko kiravugwa.” Ntibitangaje kubona umuhinga William Ramsay yita Luka “umuhinga mu vya kahise wo ku rwego rwo hejuru.”