Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

UMUNARA W’INDERETSI (INTEGURO Y'UKWIGA) Gitugutu 2013

Iyi nomero iraca irya n’ino ikimenyamenya co mu vyaremwe gihishura ububasha n’ubukerebutsi vy’Umuremyi wacu. Numenye kandi ukuntu dushobora gukora duhuza na rimwe mu masengesho ya Yezu aranga urukundo.

Baritanze babikunze muri Filipine

Numenye icatumye bamwebamwe baheba ubuzi bwabo, bakagurisha ivyo batunze, maze bakimukira mu turere turi ukwa twonyene two muri Filipine.

Ivyaremwe birahishura Imana nzima

THS.15umenye ukuntu twofasha abandi gutahura ukuri kwerekeye Umuremyi muri ico gihe nyene tukarushiriza kumwizera.

“Mushumbire Yehova”

Twokwirinda gute gushumbira Shetani? Ni ivyiza ibihe umuntu yironkera mu gushumbira Yehova adahemuka?

INKURU Y’UBUZIMA

Kwiheka kuri Yehova vyaravuyemwo ivyiza

Malcolm Allen n’umukenyezi wiwe Grace umwe wese amaze imyaka irenga 75 akorera Yehova. Nusome ukuntu batahuye ko Yehova ahezagira abamwihekako.

Ivyigwa twigira kw’isengesho riteguwe neza

Ni ivyigwa ibihe twokwigira kw’isengesho Abalewi batuye? Dushobora gute gutuma amasengesho yacu arushiriza kugira ico avuze?

Nukore uhuza n’isengesho rya Yezu riranga urukundo

Igihe Yezu yasenga yarashize ivyo Yehova agomba imbere y’ivyo we ubwiwe yari akeneye. Dushobora gute gukora duhuza n’iryo sengesho ryiwe?

Woba worushiriza kuburira abandi?

Numenye ukuntu bamwebamwe bakoresha akaryo kose baronse mu kubwira inkuru nziza abantu igihe bari mu bikorwa vyabo vya misi yose.