Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Nukore uhuza n’isengesho rya Yezu riranga urukundo

Nukore uhuza n’isengesho rya Yezu riranga urukundo

“Data, . . . ninahaza umwana wawe, kugira ngo umwana wawe akuninahaze.”—YOH. 17:1.

1, 2. Sigura ivyo Yezu yakoreye intumwa ziwe z’intahemuka bamaze guhimbaza Pasika yo mu 33 G.C.

NI MW’IJORO ryo ku wa 14 Nisani mu mwaka wa 33 G.C. Yezu na bagenziwe bahimbawe no guhimbaza Pasika, ino ikaba ibibutsa ukuntu Imana yarokoye ba sekuruza babo ikabakura mu bushumba mu Misiri. Mugabo abigishwa biwe b’abizigirwa bagira bibonere “ukurokorwa . . . kw’ibihe bidahera” guhambaye kuruta. Ku musi ukurikira, Indongozi yabo itagira igicumuro izokwicwa n’abansi bayo. Mugabo ico kintu kiranga urwanko kizovamwo umuhezagiro. Amaraso ya Yezu yasheshwe azotuma abantu bakurwa mu gicumuro n’urupfu.—Heb. 9:12-14.

2 Kugira ngo Yezu yiyemeze neza ko tutibagira iyo ntunganyo iranga urukundo, yaratanguje ihimbaza rishasha rigirwa uko umwaka utashe ryasubiriye Pasika. Ivyo yabigize mu kumanyura umukate utambiwe, maze awuhereza umwumwe wese muri za ntumwa ziwe 11 z’intahemuka, avuga ati: “Iki gisobanura umubiri wanje ugiye gutangwa ku bwanyu. Muragume mugira ibi mu kunyibuka.” N’igikombe nyene c’umuvinyu utukura yakigenjeje gutyo, ababwira ati: “Iki gikombe gisobanura isezerano rishasha hishimikijwe amaraso yanje, ayagiye guseswa ku bwanyu.”—Luka 22:19, 20.

3. (a) Ni ihinduka rihambaye irihe ryakurikiye urupfu rwa Yezu? (b) Ni ibibazo ibihe dukwiye kurimbura ku bijanye n’isengesho rya Yezu ryanditswe muri Yohani ikigabane ca 17?

3 Rya sezerano rya kera ryari rishingiye kw’Itegeko ryari hagati y’Imana n’Abisirayeli bo ku mubiri ryagira riveho. Ryosubiriwe n’isezerano rishasha ryobaye hagati ya Yehova n’abayoboke ba Yezu barobanuwe. Yezu yari arajwe ishinga cane n’ukumererwa neza kw’iryo hanga rishasha ryo mu buryo bw’impwemu. Isirayeli yo ku mubiri yari yariciyemwo ibice cane mu vy’idini no mu vy’imibano, ivyo bikaba vyarasize iceyi bimwe bikomeye  izina ryeranda ry’Imana. (Yoh. 7:45-49; Ivyak. 23:6-9) Igihushanye n’ivyo, Yezu yipfuza yuko abayoboke biwe baguma bunze ubumwe mu buryo butagira agahaze kugira ngo bashobore gusenyera ku mugozi umwe mu kuninahaza izina ry’Imana. None Yezu akora iki? Aratura isengesho ryiza kuruta ayandi yose abantu bazoterwa agateka ko gusoma. (Yoh. 17:1-26; raba ishusho itangura.) Turashobora gutereza amaso inyuma maze tukibaza duti: “Imana yoba yarishuye iryo sengesho rya Yezu?” Turakwiye kandi kwisuzuma maze tukibaza duti: “Noba ndiko ndakora mpuza na ryo?”

IVYO YEZU ASHIRA IMBERE

4, 5. (a) Ni igiki twigira ku majambo atangura isengesho rya Yezu? (b) Yehova yishuye gute ivyo Yezu yisabiye ku bijanye na kazoza kiwe?

4 Yezu aravuga gushika ijoro ryitereye, akaronsa abo bigishwa biwe ubumenyi bw’agaciro buva ku Mana. Aca araramura amaso akaraba mw’ijuru maze agasenga ati: “Data, isaha irageze; ninahaza umwana wawe, kugira ngo umwana wawe akuninahaze, nk’uko wamuhaye ububasha ku kiri n’umubiri cose, kugira ngo ku vyerekeye igitigiri cose c’abo wamuhaye, abahe ubuzima budahera. . . . Narakuninahaje kw’isi, nkaba ndangije igikorwa wampaye ngo nkore. Ubu rero ga Data, nuninaharize hamwe nawe, uninaharishije bwa buninahazwa nari mfise ndi kumwe nawe imbere y’uko isi ibaho.”—Yoh. 17:1-5.

5 Raba ivyo Yezu ashira imbere mu gatangura isengesho ryiwe. Ikintu nyamukuru kimuraza ishinga ni ukuninahazwa kwa Se wiwe wo mw’ijuru, ivyo bikaba bihuye n’ikintu ca mbere Yezu yasavye muri rya sengesho ry’akarorero, na co kikaba kigira giti: “Data, izina ryawe niryezwe.” (Luka 11:2) Ikintu gikurikira kiraje ishinga Yezu ni ivyo abigishwa biwe bakeneye, yuko “[yobaha] ubuzima budahera.” Inyuma y’ivyo, Yezu aragira ico yisabiye, mu kuvuga ati: “Data, nuninaharize hamwe nawe, uninaharishije bwa buninahazwa nari mfise ndi kumwe nawe imbere y’uko isi ibaho.” Yehova araha impera uwo Mwana wiwe w’umwizigirwa mu kumuronsa mbere ibiruta ivyo asavye, akamuha “izina ry’agahebuza kuruta” iry’abamarayika bose.—Heb. 1:4.

‘KUMENYA IMANA YONYENE Y’UKURI’

6. Kugira ngo intumwa zironke ubuzima budahera, zabwirizwa gukora iki, kandi tuzi gute yuko zabigize?

6 Yezu arasenga kandi ku bijanye n’ivyo twebwe abacumuzi dutegerezwa gukora kugira ngo tube ababereye kuronka ingabirano tutabereye y’ubuzima budahera. (Soma Yohani 17:3.) Aravuga yuko dutegerezwa kuguma “[tw]ironsa ubumenyi” bwerekeye Imana na Kristu. Uburyo bumwe twobigira ni mu gukora uko dushoboye kwose kugira ngo twige ivyerekeye Yehova n’Umwana wiwe. Ubundi buryo buhambaye bwo kwironsa ubumenyi bwerekeye Imana ni mu kwironkera umunezero uva ku gushira mu ngiro ivyo twiga ku biyerekeye. Intumwa zari zarakoze ico kintu gituma umuntu aronka ubuzima, kuko Yezu yabandanije gusenga ati: “Amajambo wampaye na[ra]yabahaye, kandi barayakiriye.” (Yoh. 17:8) Mugabo kugira ngo baronke ubuzima budahera, bari bakeneye kuguma bazirikana ku majambo y’Imana no kuyashira mu ngiro mu buzima bwabo bwa misi yose. Izo ntuma z’intahemuka zoba none zarakoze ico kintu gushika zirangije ubuzima bwazo bwo kw’isi? Cane nyene. Ivyo tubizi kubera ko izina ry’umwumwe wese ryanditswe ubudahanagurika ku mabuye 12 y’umushinge wa Yeruzalemu Nshasha yo mw’ijuru.—Ivyah. 21:14.

7. “Kumenya” Imana bisobanura iki, kandi ni kubera iki ivyo bihambaye cane?

7 Nk’uko incabwenge mu bijanye n’ururimi rw’ikigiriki zibivuga, imvugo y’ikigiriki yahinduwe ngo “baguma bironsa ubumenyi” ishobora kandi guhindurwa ngo  “bakwiye kuguma bamenya.” Izo nsobanuro uko ari zibiri ziruzuzanya, kandi zompi zirahambaye. Akajambo k’epfo ko kuri Yohani 17:3 muri ya Bibiliya ifise amarabiro karatanga iyindi mvugo ishobora gukoreshwa mu kibanza c’iyo, igira iti: “Babandanya kukumenya.” Ku bw’ivyo, imvugo ngo “baguma bironsa ubumenyi” yerekeza ku gikorwa kibandanya gituma umuntu aba “uwuzi” Imana. Ariko rero, kumenya Umwe ahambaye kuruta abandi bose mw’ijuru no kw’isi, birimwo n’ibindi uretse gutahura kamere z’Imana n’umugambi wayo. Kumenya Yehova birimwo kugiranira na we ubucuti somambike no kubugiranira n’abo dusangiye ukwemera. Bibiliya isigura iti: “Uwudakundana ntiyamenye Imana, kuko Imana ari urukundo.” (1 Yoh. 4:8) Kumenya Imana rero birimwo kuyigamburukira. (Soma 1 Yohani 2:3-5.) Ese ukuntu ari agateka gahambaye kubonwa ko uzi Yehova! Mugabo nk’uko vyagendeye Yuda Isikariyoti, umuntu arashobora gutakaza ubwo bucuti bw’agaciro. Nimuze dukore uko dushoboye kwose kugira ngo tubuzigame. Amaherezo tuzoba ababereye kuronka ya ngabirano tutabereye y’ubuzima budahera.—Mat. 24:13.

“KU BW’IZINA RYAWE”

8, 9. Ni ikintu nyamukuru ikihe caraza ishinga Yezu mu gihe c’ubusuku yaranguye kw’isi, kandi ni umugenzo w’idini uwuhe yamiriye kure?

8 Tumaze gusoma iryo sengesho rya Yezu ryanditse muri Yohani ikigabane ca 17, ni nde yokekeranya ko Yezu yakunda bimwe bigera kure intumwa ziwe zari ng’aho hamwe n’abobaye abigishwa biwe mu nyuma? (Yoh. 17:20) Muri ico gihe nyene, turakeneye gutahura yuko ubukiriro bwacu atari bwo ahanini buraje ishinga Yezu. Ihangiro nyamukuru yari afise kuva mu ntango gushika kw’iherezo mu busuku yaranguye kw’isi, kwari uko izina rya Se ryezwa rikongera rikaninahazwa. Nk’akarorero, igihe Yezu yariko aramenyesha mw’isinagogi y’i Nazareti igikorwa yari yarashinzwe, yarasomye mu muzingo w’igitabu ca Yesaya ati: “Impwemu ya Yehova iri kuri jewe, kuko yandobanuje amavuta kugira ngo menyeshe inkuru nziza aboro.” Nta gukeka ko Yezu yavuze izina ry’Imana mu buryo butomoye igihe yasoma ibijanye n’ico gikorwa.—Luka 4:16-21.

9 Nk’uko imico y’Abayuda ivyerekana, kera cane imbere y’uko Yezu aza ng’aha kw’isi, indongozi z’amadini zarabujije abantu  gukoresha izina ry’Imana. Turashobora kwemera tudakeka ko Yezu yamiriye kure uwo mugenzo udashingiye ku Vyanditswe. Yabwiye abamurwanya ati: “Naje mw’izina rya Data, mugabo ntimunyakira; hamwe hoshika uwundi mw’izina ryiwe bwite, uwo mwomwakira.” (Yoh. 5:43) Mu nyuma, hasigaye imisi mikeyi ngo Yezu apfe, yarerekanye ikintu nyamukuru camuraza ishinga mu buzima bwiwe mu gusenga ati: “Data, ninahaza izina ryawe.” (Yoh. 12:28) Ntidukwiye rero gutangazwa n’uko Yezu ashira mw’isengesho turiko turarimbura ivy’uko arajwe ishinga n’izina rya Se.

10, 11. (a) Yezu yamenyekanishije gute izina rya Se? (b) Abigishwa ba Yezu bakwiye kwihatira gushika ku ntumbero iyihe?

10 Yezu yasenze ati: “Narahishuriye izina ryawe abantu wampaye ubakuye mw’isi. Bari abawe, urabampa, kandi barubahirije ijambo ryawe. Vyongeye, sinkiri mw’isi, mugabo bo bari mw’isi, nanje ndiko ndaza kuri wewe. Data mweranda, ubarinde ku bw’izina ryawe wampaye, kugira ngo babe umwe nk’uko turi.”—Yoh. 17:6, 11.

11 Kumenyesha izina rya Se abigishwa biwe vyarimwo n’ibindi uretse gusa kurivuga. Yezu yarabafashije kandi kumenya ico izina ry’Imana ryagereranya, ni ukuvuga kamere nziza igitangaza z’Imana be n’ukuntu idufata. (Kuv. 34:5-7) Vyongeye, Yezu ari mu kibanza ciwe kininahaye mw’ijuru, arabandanya gufasha abigishwa biwe kumenyekanisha izina rya Yehova kw’isi yose. Abigira afise intumbero iyihe? Y’uko abigishwa benshi botororokanywa imbere y’uko iherezo ry’ivy’iyi si mbi rishika. Vyongeye, ese ukuntu Yehova azokwihesha izina ryiza igitangaza niyahaseruka kugira ngo arokore ivyabona biwe b’intahemuka!—Ezk. 36:23.

“NGO ISI YEMERE”

12. Ni ibintu bitatu ibihe dukeneye kugira ngo dushobore kuroranirwa mu gikorwa cacu kirokora ubuzima?

12 Igihe Yezu yari kw’isi, yarihatiye gufasha abigishwa biwe gutsinda ubugoyagoye bwabo. Ivyo vyari bihambaye cane kuri bo kugira ngo basozere igikorwa Yezu yari yaratanguye. Yezu asenga ati:“Nk’uko wantumye mw’isi, na jewe narabatumye mw’isi.” Yezu arashimika ku bintu ntahara bitatu bakeneye kugira ngo baroranirwe muri ico gikorwa kirokora ubuzima. Ubwa mbere, asenga asaba yuko abigishwa biwe batoba ab’isi ya Shetani ihumanye. Ubwa kabiri, asenga asaba yuko bokwezwa, ni ukuvuga ko boguma ari beranda, mu gushira mu ngiro ukuri kwo mw’Ijambo ry’Imana. Ubwa gatatu, Yezu aratakamba kenshi asaba yuko abigishwa biwe bokwunga ubumwe, nk’uko we na Se wiwe bunze ubumwe. Ivyo bisaba kwisuzuma. Umwe wese muri twebwe akwiye kwibaza ati: ‘Noba ndiko ndakora mpuza n’ivyo bintu bitatu Yezu asaba?’ Mu kwerekeza kuri ivyo bintu bitatu, Yezu arerekana ko yizigiye yuko ‘isi izokwemera yuko Se yamutumye.’—Soma Yohani 17:15-21.

Abakirisu bo mu ntango barisunga impwemu nyeranda kugira ngo bazigame ubumwe (Raba ingingo ya 13)

13. Isengesho rya Yezu ryishuwe gute mu kijana ca mbere G.C.?

13 Ivy’uko iryo sengesho rya Yezu ryishuwe turashobora kubibona twize igitabu co muri Bibiliya gikurikira za Njili zine, ico na co kikaba ari Ivyakozwe n’intumwa. Iyumvire ukuntu vyari gushoboka ko haba ukwicamwo ibice muri abo bakirisu bo mu ntango, abari bagizwe n’Abayuda hamwe n’Abanyamahanga, abatunzi n’aboro, abashumba na ba shebuja. Yamara, bose barunze ubumwe bw’intamenwa ku buryo bashobora kugereranywa n’ibihimba bitandukanye vy’umubiri w’umuntu, Yezu akaba ari we mutwe wabo. (Ef. 4:15, 16) Mbega ikintu gitangaje cashitsweko mw’isi ya Shetani yiciyemwo ibice! Ivyo bikwiye kwitirirwa Yehova, we yatumye bishoboka akoresheje impwemu nyeranda yiwe y’inyabubasha.—1 Kor. 3:5-7.

Abasavyi ba Yehova bo hirya no hino kw’isi barunze ubumwe (Raba ingingo ya 14)

14. Isengesho rya Yezu ryishuwe gute muri iki gihe?

14 Ikibabaje ni uko ubwo bumwe butangaje butabandanije inyuma y’urupfu rw’intumwa. Ahubwo nyabuna, nk’uko vyari  vyaravuzwe, ubuhuni bukomeye bwarinjiye, buno bukaba bwatumye haba utudumbidumbi tw’amadini y’abiyita abakirisu. (Ivyak. 20:29, 30) Mugabo mu mwaka wa 1919, Yezu yarabohoye abayoboke biwe barobanuwe abakura mw’idini ry’ikinyoma maze abakoraniriza hamwe mu “mugozi utagira akanenge wunga ubumwe.” (Kol. 3:14) None igikorwa cabo co kwamamaza cagize ico gikoze gute ku bandi bantu bo mw’isi? Bagenzi babo bagize “izindi ntama” barenga imiliyoni indwi “bo mu mahanga yose n’imiryango yose n’ibisata vyose n’indimi zose” barashizwe hamwe n’abarobanuwe b’Imana maze bacika ubusho bumwe. (Yoh. 10:16; Ivyah. 7:9) Emwe, iyo ni inyishu itangaje y’isengesho Yezu yatuye asaba ko ‘isi yomenya yuko Yehova ari we yamutumye be n’uko yabakunze nk’uko yamunkunze’!—Yoh. 17:23.

INSOZERO IKORA KU MUTIMA

15. Ni ikintu kidasanzwe ikihe Yezu yasabiye abigishwa biwe barobanuwe?

15 Ku mugoroba wo ku wa 14 Nisani, Yezu yaraninahaje, ni ukuvuga yarateye iteka, intumwa ziwe mu kugirana na bo isezerano ryo gufadikanya na bo kuganza mu Bwami bwiwe. (Luka 22:28-30; Yoh. 17:22) Ni co gituma Yezu aca asenga ku bijanye n’abo bose bobaye abayoboke biwe barobanuwe, ati: “Data, ku co wampaye, nshaka yuko aho ndi, na bo haba ari ho baba kumwe nanje, kugira ngo babone ubuninahazwa bwanje wampaye, kubera ko wankunze imbere y’ishingwa ry’isi.” (Yoh. 17:24) Ivyo bituma izindi ntama za Yezu zigira umunezero aho kugira ishari kandi ni ikindi kimenyamenya c’uko abakirisu b’ukuri bose bari kw’isi muri iki gihe bunze ubumwe.

16, 17. (a) Ni umwiyemezo uwuhe Yezu yaseruye mu gusozera isengesho ryiwe? (b) Dukwiye kwiyemeza gukora iki?

16 Benshi mu bantu bo kw’isi, bohejwe n’indongozi z’amadini, bahitamwo kwirengagiza ikimenyamenya gitomoye c’uko Yehova afise igisata cunze ubumwe kimuzi koko. Ivyo ni na ko vyari vyifashe mu gihe ca Yezu. Ni co gituma asozera n’aya majambo akora ku mutima agira ati: “Data ugororotse, isi koko ntiyakumenye; mugabo jewe narakumenye, kandi aba baramenye yuko wantumye. Kandi narabamenyesheje izina ryawe, kandi nzorimenyekanisha, kugira ngo urukundo wankunze rube muri bo nanje nunge ubumwe na bo.”—Yoh. 17:25, 26.

17 Ni nde atokwemera ko Yezu yakoze ahuza n’iryo sengesho ryiwe? Bwa Mutwe w’ishengero, arabandanya kudufasha kumenyekanisha izina be n’umugambi vya Se. Nimuze tubandanye kuyoboka ubukuru bwiwe mu kugamburuka tubigiranye umwete itegeko yatanze ryo kwamamaza no guhindura abantu abigishwa. (Mat. 28:19, 20; Ivyak. 10:42) Nimuze kandi twihatire kuzigama ubumwe bwacu bw’agaciro. Nitwakora ivyo bintu, tuzoba turiko turakora duhuza n’isengesho rya Yezu, ku bw’ukuninahazwa kw’izina rya Yehova no ku bw’agahimbare kacu k’ibihe bidahera.