Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

BE MASO! MUKAKARO 2014

Ingene wovyifatamwo ushikiwe n’ivyago

Niwashikirwa n’ivyago bikomeye, uzovyifatamwo gute?

Udukuru tw’irya n’ino

Muri utwo dukuru harimwo utwerekeye: igihugu aho abanywa inzoga zirenze urugero b’igitsina-gore ari benshi kuruta ab’igitsina-gabo, ahantu hatari hitezwe ko hoba ibinyabuzima, be n’igihugu cemereye abanyagihugu baho inzahabu baramutse bataye ibilo.

Igihe ushikiwe n’ivyago

Bibiliya irashobora kugufasha kuvyifatamwo neza.

Ukubura ivyawe

Ca gisebuzi citwa tsunami caba mu Buyapani 2011 catumye Kei atakaza utwiwe twose. Yarafashijwe n’abagenzi be n’inzego zifasha abashikiwe n’ivyago, ariko hari icanditswe co muri Bibiliya camufashije cane gusumba.

Ugukikwa n’amagara

Mabel yari umuganga afasha ingingo z’umubiri gusubirana. Ariko amaze kubagwa ikivyimba co mu bwonko, yagize ingorane yahora afasha abarwayi biwe gutsinda.

Ukubura uwawe

Haraheze imyaka 16 Ronaldo abuze abantu batanu bo mu muryango bahitanywe n’isanganya ry’umuduga. Naho agifise imvune, yararonse amahoro yo mu mutima.

Ingene wokwerekana urupfasoni mu vy’amamesaje

Mbega vyoba bitaranga urupfasoni uciriyemwo umuntu kugira urabe mesaje? Canke vyoba bitaranga urupfasoni wihojeje mesaje kugira wibandanirize ikiyago?

Tuje muri Irlande

Niwisomere amakuru yerekeye abantu b’umutima mwiza bo mw’Izinga ry’akabuye ka emerode.

Umushakashatsi mu vya fizike asigura igituma yemera Imana

Hari ibimenyamenya bibiri vyo mu bidukikije vyajijuye Wenlong He yuko hariho Umuremyi.

Idini

Bibiliya irasigura igituma hari amadini menshi cane.

Irondoka ry’igikere kibundikirira mu nda

Kubera iki umuhinga yemera ihindagurika yavuze ko ata woruha yiyumvira ko uburyo kirondoka bwoba bwavuye kw’ihindagurika ryagiye riraba buhorobuhoro intambwe ku yindi?

Ibindi usanga kuri internet

Nosigura gute ivyo nemera ku bijanye n’ivy’igitsina?

Hagize uwukubaza ati: ‘Uracari isugi?’ woshobora gusigura ivyo wemera ku bijanye n’ivy’igitsina ukoresheje Bibiliya?

Nokora iki mu gihe abandi bamvugavuga?

Woshobora gute kwihanganira urusaku kugira ngo ntirugire ico rukoze kuri wewe no ku kuntu uzwi?

Wokora iki ngo ureke kuba nzobandabikora?

Raba impanuro z’ingene umuntu yoreka kuba nzobandabikora!

Abakiri bato baravuga ibijanye n’amahera

Raba impanuro zijanye no kuziganya amahera, kuyakoresha no kuyabona mu buryo bubereye.