Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 TWISUNZE BIBILIYA

Idini

Idini

Kubera iki hari amadini menshi cane?

“Mureka ibwirizwa ry’Imana, mukagumya umugenzo w’abantu.”Mariko 7:8.

BIBILIYA IBIVUGAKO IKI?

Abantu bavuka “bakeneye ivy’impwemu,” ni ukuvuga ivy’Imana, bakaba bashobora kuvyironsa mu kuyisenga. (Matayo 5:3) Mu kugerageza kuvyironsa, barashinze amadini menshi adashingiye ku vyiyumviro vy’Imana ahubwo ashingiye ku vyiyumviro abantu.

Nk’akarorero, ku bijanye n’abantu bo mu mugwi umwe w’ivy’idini wo mu kinjana ca mbere, Bibiliya ivuga iti: “Bafitiye Imana umwete; mugabo si mu bumenyi butagira amakosa; kuko, kubera ko batari bazi ubugororotsi bw’Imana mugabo bakarondera kwishingira ubwabo bwite, ntibayobotse ubugororotsi bw’Imana.” (Abaroma 10:2, 3) No muri iki gihe, hari amadini menshi cane ‘yigisha amabwirizwa y’abantu.’Mariko 7:7.

 Vyoba ari ngombwa ko umuntu agira idini?

“Twiyumvirane kugira tuvyuriranire ugukundana n’ibikorwa vyiza, tudaheba kwa gukoranira hamwe kwacu.”Abaheburayo 10:24, 25.

BIBILIYA IBIVUGAKO IKI?

Mu Baheburayo 10:25 havuga ngo “tudaheba kwa gukoranira hamwe kwacu.” Ayo majambo arerekana ko Imana igomba ko abantu bayisenga bagize umugwi utunganijwe neza. None umwe wese muri bo yoba akwiye kuba afise uburyo bwiwe bwo gutahura Imana n’ivyo isaba? Haba namba. Bibiliya ivuga ko abasenga Imana mu buryo ishima bakwiye ‘kuvuga rumwe’ kandi bakaba “abunze ubumwe neza mu muzirikanyi umwe no mu ciyumviro kimwe.” (1 Abakorinto 1:10) Bakwiye kuba bagize amashengero kandi “[bagakunda] umuryango wose w’abavukanyi” ukwiye kw’isi yose. (1 Petero 2:17; 1 Abakorinto 11:16) Abagomba guhimbara Imana bategerezwa kuyisenga bunze ubumwe kandi batunganijwe neza muri ubwo buryo.

Umuntu yomenya gute idini ry’ukuri?

“Iki ni co bose bazomenyerako yuko muri abigishwa banje: nimwagiriranira urukundo hagati yanyu.”Yohani 13:35.

BIBILIYA IBIVUGAKO IKI?

Bibiliya irakoresha ikigereranyo mu kuvuga ingene twomenya abari mw’idini ry’ukuri, iti: “Muzobamenyera ku vyamwa bama. None abantu barigera bamura inzabibu ku mahwa canke insukoni ku bitovu?” (Matayo 7:16) N’umuntu atari umuhinga mu vy’ibiterwa yoshobora gutandukanya igiti c’ivyamwa n’ic’amahwa. No kugira ngo utandukanye idini ry’ukuri n’iry’ikinyoma, si ngombwa ngo ube umuhinga mu vy’amadini. None ivyamwa canke ibimenyetso bimwebimwe biranga idini ry’ukuri ni ibihe?

  • Idini ry’ukuri ryigisha ukuri kwo mw’Ijambo ry’Imana, Bibiliya. (Yohani 4:24; 17:17) Ntiryisunga ivyiyumviro vy’abantu.

  • Idini ry’ukuri rirafasha abantu kumenya Imana, harimwo no kumenya izina ryayo Yehova.Yohani 17:3, 6.

  • Idini ry’ukuri rirereka abantu ko Ubwami bw’Imana ari bwo bwonyene bokwizigira, aho kwizigira intwaro z’abantu.Matayo 10:7; 24:14.

  • Idini ry’ukuri riremesha urukundo ruzira ubwikunzi. (Yohani 13:35) Ririgisha abantu kwubaha abo mu bwoko bwose, gukoresha umwanya wabo n’ivyo bafise mu gufasha abandi, no kutagira uruhara mu ntambara z’ibihugu.Mika 4:1-4.

  • Idini ry’ukuri rirahindura ukuntu umuntu abayeho; si umugenzo gusa canke uguheza umwuga. Abarigize barashira mu ngiro ivyo bigisha.Abaroma 2:21; 1 Yohani 3:18.

Ivyabona vya Yehova, ari na bo basohora iki kinyamakuru, barihatira kwubaha Imana mu mvugo no mu ngiro. Ubona gute witavye ikoraniro bagira ku Ngoro y’Ubwami yabo kugira uvyirabire?