BE MASO! Ruheshi 2014 | Umugenzi nyakuri ameze gute?

Birababaje kubona abantu benshi muri iki gihe bibagora kuronka abagenzi nyakuri. Vyoba none ari ukwo bitegerezwa kumera? Wokora iki kugira ubugenzi burambe? Raba impanuro ngirakamaro Bibiliya itanga.

Udukuru tw’irya n’ino

Muri utwo dukuru harimwo utwerekeye: ukuntu ibitaro vyo muri Kanada bifasha mu vy’irondoka bihanzwe n’ikibazo co kumenya ikintu kibereye kandi cemewe n’amategeko vyokora, ubundi buryo bushimishije bwo kuronka inyama, be n’abantu batisunga ivy’idini bo muri Irlande basigaye bemerewe kuraganisha abantu.

IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO

Umugenzi nyakuri ameze gute?

Abantu benshi babona ko kugira abagenzi nyakuri bihambaye. Woshobora gute kubera abandi umugenzi nyakuri? Iki kiganiro kiraca irya n’ino ivyiyumviro bine vyo muri Bibiliya wokwisunga.

TWISUNZE BIBILIYA

Urupfu

Bitugendera gute iyo dupfuye? Hoba hari icizigiro c’uko tuzosubira kubonana n’abacu bapfuye? Raba inyishu ziremesha Bibiliya itanga ku bibazo bijanye n’urupfu.

KAHISE KATWIGISHA IKI?

Joseph Priestley

Haba mu kwandika ibijanye na siyansi canke ivy’idini, Joseph Priestley yariyamiriza ivyiyumviro bidafise ivyemeza be n’inyigisho za kera abantu bapfa kwemera, agashira imbere ibintu vy’ukuri. Raba ukuntu ivyo yubuye n’ivyo yanditse vyagize ico bihinduye mu buzima bw’abantu gushika n’uno musi.

Wokwikingira gute indwara y’ibinyigishi?

Indwara y’ibinyigishi ni imwe mu ndwara zo mu kanwa zifata abantu benshi kw’isi. Iterwa n’iki? Womenya gute ko uyirwaye? Wokora iki ngo ntugeramirwe cane n’iyo ndwara?

ICOFASHA UMURYANGO

Ingene mwokoresha neza amahera

Nturindire gushika amahera aguheranye ngo abe ari ho usuzuma ukuntu uyakoresha. Raba ukuntu woyakoresha neza amazi atararenga inkombe.

VYOBA VYARIYADUKIJE?

Ubuhinga bwo kumenya inzira bw’agakoko bita nyabumba

Agakoko nyabumba gakoresha ubuhinga ubuhe kugira kamenye inzira? Kandi ni ibiki abantu bashobora kukigirako?

Ibindi usanga kuri internet

Telefone ngendanwa

Abakiri bato benshi babona ko telefone ngendanwa ari uburyo bwo kumarana umwanya n’abandi. Ni ivyiza be n’ibibi ibihe vyo gutunga telefone ngendanwa