BE MASO! Munyonyo 2013 | Imico runtu ngirakamaro vy’ukuri

Imico twisunga iragira rero ico ikoze ku vyo dushira imbere, ku migenderanire tugiranira n’abandi, no ku ndero runtu dutoza abana bacu. Rimbura imico runtu ine ishingiye kuri Bibiliya usanga ari ngirakamaro mu buzima bwacu.

Udukuru tw’irya n’ino

Muri utwo dukuru harimwo utwerekeye: Ikori ry’idini mu Budagi, ico gukeza umuntu bigira ku bwonko be n’ingene abavuga ko “ata dini barimwo” baguma bongerekana kw’isi yose.”

ICOFASHA UMURYANGO

Kuyaga ivyerekeye ubutumwa buteye isoni buhanahanwa kuri telefone

Nturindire ko umwana wawe agwa mu ngorane. Numuyagishe ivyerekeye ingorane zo kurungikiranira ubutumwa buteye isoni biciye kuri telefone.

IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO

Imico runtu ngirakamaro vy’ukuri

Abenshi bisunga iki ciyumviro: ‘Nimba wiyumvamwo ko ikintu kanaka kibereye, gikore. Umvira umutima wawe.’ None kwiyumvira gutyo vyoba biranga ubukerebutsi? Raba imico runtu wokwizigira Bibiliya yigisha.

IKIGANIRO TWAGIRANYE NA

Umuhinga mu kuvuza ipiyano asigura icatumye yemera Imana

Umuziki ubwawo warajijuye uwo muntu yahoze atemera Imana, arahava aremera ko Umuremyi abaho. Ni igiki catumye yemera ko Bibiliya yavuye ku Mana?

Guhangana n’ingorane zijanye n’ikiringo c’uguca imvyaro

Uko wewe n’abawe murushiriza gutahura ivy’ico kiringo, ni ko muzorushiriza kworoherwa no guhangana n’ingorane zijanye n’ico kiringo.

TWISUNZE BIBILIYA

Umubano w’ababiranye

Raba ingene uruhara Imana yahaye umwe wese mu bubakanye rufasha umugabo n’umugore kuroranirwa no guhimbarwa.

Woba ‘wama ku nzimano’?

Raba ingene wogumiza ivyiyumviro ku bintu vyiza, bigatuma ugira umunezero mu mutima naho woba uri mu ngorane.

Ibindi usanga kuri internet

Woba urazwa ishinga cane n’uko usa?

Nimba udashima uko usa, ni igiki wokora kugira ubone ibikwerekeye ku rugero?

Nobigenza gute mfise ingorane y’amagara? (Igice ca 1)

Abakiri bato bane baravuga ibibafasha kwihanganira ingorane bafise z’amagara no kuguma babona ibintu mu buryo bwiza.

Kubera iki nikebagura?

Abakiri bato benshi barafise ingorane yo kwigirira nabi ku mubiri. Nimba ufise iyo ngeso, ushobora gute kuronka imfashanyo?

Ivyo abakiri bato bavuga ku bijanye no kuba nzobandabikora

Umviriza ivyo abakiri bato bavuga ku bijanye n’intambamyi ziri mu kuba nzobandabikora be n’ivyiza biva ku gukoresha umwanya wawe ubigiranye ubukerebutsi.