BE MASO! Gitugutu 2013 | Ibintu bitatu amahera adashobora kugura

Amatungo arashobora kutubuza kwitwararika ibintu bihambaye cane mu buzima, ibintu amahera adashobora kugura. Reka turabe bitatu muri vyo.

Udukuru tw’irya n’ino

Muri utwo dukuru harimwo utwerekeye: Igwirirana ry’imiduga mu Bushinwa, uguhonyanga umwidegemvyo w’ivyo gusenga muri Armeniya, akaga k’ibibanza vyo kuri Internet abantu bashirako ibiberekeye mu Buyapani, n’ibindi n’ibindi.

ICOFASHA UMURYANGO

Igihe ubugenzi burenze urugero

Woba wibwira uti: ‘THS.15uri abagenzi gusa?’ Nimba ari ukwo biri, nusuzume ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya kugira ngo urabe ko ivyo vyiyumviro ufise ari vyo.

IKIGANIRO TWAGIRANYE NA

Umuhinga w’ibinyabuzima asigura icatumye yemera Imana

Ni igiki catumye uwo mushakashatsi asubira gusuzuma ibijanye n’inkomoko y’ubuzima, kandi ni igiki camujijuye yuko Bibiliya iva ku Mana?

IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO

Ibintu bitatu amahera adashobora kugura

Amahera aratuma tugura ibintu bimwebimwe dukeneye, mugabo ibintu vyotuma duhimbarwa kuruta ibindi vyose ni ibintu amahera adashobora kugura.

Ivyo womenya ku vyerekeye intandara

Raba ibintu bimwebimwe vy’ishimikiro bijanye n’iyo ngorane y’amagara ikunze gutahurwa ukutari ko.

TWISUNZE BIBILIYA

Akabonge

Nurabe igituma akabonge gashikira abantu be n’ukuntu Bibiliya ishobora kugufasha kwihanganira umubabaro.

VYOBA VYARIYADUKIJE?

Agahori kumva bimwe bidasanzwe

Amatwi y’ako gakoko akora mu buryo busa cane n’ukuntu amatwi y’umuntu akora. Ubushakashatsi bwagizwe kuri ubwo bushobozi budasanzwe bwo kwumva bushobora gute gufasha abanyasiyansi be n’abahingura ivyuma muri iki gihe?

Ibindi usanga kuri internet

Wokora iki igihe hari uwugutoteza?

Benshi mu batotezwa bumva ko batagira gitabara. Iki kiganiro kirasigura icokorwa kugira ibintu birushirize kugenda neza.

Woba urazwa ishinga cane n’uko usa?

Nimba udashima uko usa, ni igiki wokora kugira ubone ibikwerekeye ku rugero?

Nobigenza gute mfise ingorane y’amagara? (Igice ca 1)

Abakiri bato bane baravuga ibibafasha kwihanganira ingorane bafise z’amagara no kuguma babona ibintu mu buryo bwiza.

Ivyo abakiri bato bavuga ku bijanye n’ukuntu umuntu angana ku mubiri

Ni kubera iki bishobora kubera urugamba abakiri bato kuguma babona neza ukuntu baboneka? Ni igiki cofasha?