Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyo womenya ku vyerekeye intandara

Ivyo womenya ku vyerekeye intandara

UMUNTU uzi ugiye ubona agwa hasi, agaca ata ubwenge. Umubiri wiwe uciye udadarara, maze umutwe, amaboko n’amaguru bigatangura kwihotora. Nimba uzi yuko uwo muntu arwaye intandara, urashobora kugira ico ukoze mu kurindira ko haza abamufasha. Reka turabe ibintu bimwebimwe vy’ishimikiro bijanye n’iyo ngorane y’amagara ikunze gutahurwa ukutari ko.

Intandara ni iki? Intandara ni ingorane y’ubwonko iza iriguburiza, ikaza irafata umuntu umwanya mutoya hanyuma ikamurekura. Akenshi ivyo bimara umwanya uri munsi y’iminota itanu. Akarorero kavuzwe mu ntango karerekana ingene bikunze kugenda iyo umuntu afashwe n’ico bita intandara zikomeye (grand mal).

Ni igiki gituma umuntu afatwa n’intandara? Abashakashatsi biyumvira yuko intandara zifata umuntu iyo hagati y’utugingo ngengabuzima tw’ubwonko habaye iyongerekana rikomeye ry’ibintu bitembera mu bwonko bimeze nk’umuyagankuba. Ariko nta wuramenya neza igituma ivyo biba.

Bishitse umuntu agafatwa n’intandara zikomeye, ni igiki nkwiye guca nkora? Igitabu kimwe kivuga ivy’ingorane z’ubwonko (The Encyclopedia of the Brain and Brain Disorders) kigira giti: “Abari ng’aho ntibakwiye guca bafata uwo murwayi, ahubwo bakwiye kureka izo ntandara zikarangira, bakaraba gusa ko ahema neza be n’uko ata kintu cohava kimukomeretsa.” Ico gitabu kivuga kandi giti: “Bakwiye guca bahamagara imodoka rusehabaniha igihe izo ntandara zirengeje iminota itanu, igihe uwo muntu aciye asubira gufatwa ubwo nyene, canke igihe adaciye atora akenge inyuma y’iminota mikeyi izo ntandara zirangiye.”

Nofasha gute uwufashwe n’intandara? Nurabe ikintu coroshe woshira munsi y’umutwe wiwe, wongere wigize kure y’umutwe wiwe ibintu bishobora kumukomeretsa. Intandara zirangiye, nuce umuhindukiza ku buryo aryamira urubavu nk’uko amashusho ari ku rupapuro rukurikira avyerekana.

Uwafashwe n’intandara atoye akenge, ni igiki nkwiye guca nkora? Nubanze umuhumurize mu kumubwira yuko ata ngorane. Nuce umufasha guhaguruka hanyuma umujane aho ashobora kuruhukira. Abantu benshi iyo barekuwe n’intandara usanga ubwenge bwabo bwavurunganye, bakagira n’itiro. Hari abandi usanga badateba gusubirana bagaca bashishikara ivyo bariko barakora zitarabafata.

Umuntu wese afashwe n’intandara zoba zimuhotora? Oya. Hari abo gacamwo ubwenge bugahungabana ariko ntibagwe hasi. Ivyo ni vyo bita intandara zidakomeye (petit mal), kenshi zikaba zidateba guhera kandi ntizigire ingaruka zimara igihe kirekire. Ariko hariho abafatwa n’intandara zidakomeye zikamara umwanya munini, nk’iminota itari mike. Umuntu afashwe n’intandara mwene izo usanga aguma aja  irya n’ino mu nzu, agakwega impuzu yambaye, canke agakora ibindi bintu bimeze ukuntu. Zimurekuye, yoshobora kwumva mu mutwe hatameze neza.

Abantu barwaye intandara biyumva gute? Kubera ingorane bafise, benshi usanga bama bahagaritse umutima bibaza aho intandara zihava zisubira kubafatira. Kugira ngo ntibamaramarire mu bantu, barashobora kwirinda kuja mu bandi.

Nofasha gute umuntu ahora afatwa n’intandara? Numuremeshe kuza araserura ukuntu yiyumva. Numutege yompi. Numubaze ico yoshima ko ukora igihe yofatwa n’intandara. Kubera ko abantu benshi barwaye intandara badatwara imodoka, kumbure womubwira ko ushobora kumwunguruza canke ko ashobora kugutuma kugura ivyo akeneye.

Hoba hari ivyotuma intandara zifata umuntu gake canke mbere ntizimufate? Hari ibintu bishobora gutuma umuntu afatwa n’intandara, nk’akarorero imyitwarariko myinshi no kubura itiro. Ni co gituma abahinga bahanura abarwaye intandara kuza bararuhuka bikwiye no kuza barinonora imitsi kugira ngo bagabanye imyitwarariko. Hari n’abo imiti yafashije, ituma bataza barafatwa n’intandara.