2 Petulo 1:1-21

1  Ine Simoni Petulo, kapolo+ ndi mtumwi+ wa Yesu Khristu, ndikulembera anthu amene apeza chikhulupiriro chofanana ndi chathu,+ mwa chilungamo+ cha Mulungu wathu ndi Mpulumutsi wathu Yesu Khristu.+  Ndikufuna kuti mulandire kukoma mtima kwakukulu ndi mtendere wowonjezereka.+ Kuti muchite zimenezi, mumudziwe molondola+ Mulungu ndi Yesu Ambuye wathu.  Pakuti Mulungu, mwa mphamvu yake, watipatsa kwaulere zinthu zonse zofunika kuti munthu akhale moyo+ wodzipereka kwa Mulungu.+ Talandira zinthu zimenezi kudzera mwa kudziwa molondola za iye amene anatiitana,+ kudzera mu ulemerero+ ndi ubwino wake.  Kudzera mwa zimenezi, iye watilonjeza zinthu zamtengo wapatali ndi zazikulu kwambiri,+ kuti mwa malonjezo amenewa mukhale ndi makhalidwe+ a Mulungu.+ Iye watipatsa kwaulere malonjezo amenewa chifukwa tapulumuka ku khalidwe loipa limene lili m’dzikoli,+ limene limayamba chifukwa cha chilakolako choipa.  Pa chifukwa chimenechi, inunso yesetsani mwakhama+ kuwonjezera pa chikhulupiriro chanu makhalidwe abwino,+ pa makhalidwe anu abwino muwonjezerepo kudziwa zinthu,+  pa kudziwa zinthu kudziletsa, pa kudziletsa+ kupirira, pa kupirira kudzipereka kwa Mulungu,+  pa kudzipereka kwa Mulungu kukonda abale, pa kukonda abale, chikondi.+  Ngati zinthu zimenezi zili mwa inu ndipo zikusefukira, zidzakutetezani kuti musakhale ozilala kapena osabala zipatso+ pa zimene mukuchita mogwirizana ndi kumudziwa molondola Ambuye wathu Yesu Khristu.  Munthu amene alibe zinthu zimenezi ndi wakhungu, wotseka maso ake kuti asaone kuwala,+ ndipo waiwala+ kuti anayeretsedwa+ ku machimo ake akale. 10  Pa chifukwa chimenechi abale, chitani chilichonse chotheka kuti mukhalebe okhulupirika, n’cholinga choti mupitirizebe kukhala pakati pa anthu amene Mulungu wawaitana+ ndi kuwasankha,+ pakuti mukapitiriza kuchita zinthu zimenezi simudzalephera ngakhale pang’ono.+ 11  Ndipo mukatero, adzakutsegulirani khomo kuti mulowe+ mwaulemerero mu ufumu wosatha+ wa Ambuye ndi Mpulumutsi wathu Yesu Khristu.+ 12  Pa chifukwa chimenechi, nthawi zonse ndizikukumbutsani+ zinthu zimenezi, ngakhale kuti mukuzidziwa kale ndipo ndinu olimba m’choonadi+ chimene munachilandira.+ 13  Chotero ndikuona kuti n’koyenera kumakugwedezani mwa kukukumbutsani+ pamene ndidakali mumsasa uno,+ 14  popeza ndikudziwa kuti ndatsala pang’ono kutuluka mumsasa wangawu,+ monga momwe Ambuye wathu Yesu Khristu anandisonyezera.+ 15  Choncho nthawi zonse ndizichita chilichonse chotheka, kuti ndikadzachoka+ mudzathe kukumbukira zinthu zimenezi. 16  Ndithudi, pamene ifeyo tinakudziwitsani za mphamvu ya Ambuye wathu Yesu Khristu ndi za kukhalapo* kwake,+ sitinatengere nkhani zabodza zopekedwa mochenjera ndi anthu,+ koma tinachita zimenezo chifukwa tinachita kuona ndi maso athu ulemerero wake.+ 17  Pakuti iye analandira ulemu ndi ulemerero kuchokera kwa Mulungu Atate,+ pamene mawu anamveka kwa iye kuchokera mu ulemerero waukulu, kuti: “Uyu ndiye mwana wanga wokondedwa, amene ndikukondwera naye.”+ 18  Zoonadi, mawu amenewa tinawamva+ kuchokera kumwamba tili naye limodzi m’phiri loyera.+ 19  Choncho mawu aulosiwa+ ndi odalirika kwambiri,+ ndipo mukuchita bwino kuwaganizira mozama. Mawu amenewo ali ngati nyale+ imene ikuwala mu mdima, m’mitima yanu, mpaka m’bandakucha, nthanda*+ ikadzatuluka. 20  Choyamba, mukudziwa kuti ulosi wa m’Malemba suchokera m’maganizo a munthu.+ 21  Chifukwa ulosi sunayambe wanenedwapo mwa kufuna kwa munthu,+ koma anthu analankhula mawu ochokera kwa Mulungu+ motsogoleredwa ndi mzimu woyera.+

Mawu a M'munsi

Onani Zakumapeto 8.
“Nthanda” ndi nyenyezi yomalizira kutuluka imene imaonekera dzuwa likangotsala pang’ono kutuluka.