Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

Kisah Para Rasul

Bab

Rangka Kandungan

 • 1

  • Salam kepada Teofilus (1-5)

  • Menjadi saksi sampai ke hujung bumi (6-8)

  • Yesus naik ke syurga (9-11)

  • Murid-murid berkumpul (12-14)

  • Matias dipilih sebagai pengganti Yudas (15-26)

 • 2

  • Kuasa suci Tuhan dicurahkan semasa Pentakosta (1-13)

  • Ucapan Petrus (14-36)

  • Orang ramai menerima kata-kata Petrus (37-41)

   • 3,000 orang dibaptis (41)

  • Pergaulan Kristian (42-47)

 • 3

  • Pengemis lumpuh disembuhkan (1-10)

  • Petrus berucap di Serambi Salomo (11-26)

   • ‘Pemulihan semua perkara’ (21)

   • Nabi seperti Musa (22)

 • 4

  • Petrus dan Yohanes ditangkap (1-4)

   • Jumlah lelaki yang percaya mencapai 5,000 (4)

  • Di hadapan Majlis Orang Yahudi (5-22)

   • “Kami tidak dapat berhenti bercakap” (20)

  • Berdoa memohon keberanian (23-31)

  • Murid-murid berkongsi milik (32-37)

 • 5

  • Ananias dan Safira (1-11)

  • Para rasul melakukan banyak mukjizat (12-16)

  • Dipenjarakan dan dibebaskan (17-21a)

  • Dibawa kepada Majlis Orang Yahudi sekali lagi (21b-32)

   • ‘Patuh kepada Tuhan, bukan manusia’ (29)

  • Nasihat Gamaliel (33-40)

  • Menginjil dari rumah ke rumah (41, 42)

 • 6

  • Tujuh lelaki dipilih untuk berkhidmat (1-7)

  • Tuduhan terhadap Stefanus (8-15)

 • 7

  • Stefanus berucap di hadapan Majlis Orang Yahudi (1-53)

   • Zaman ketua keluarga Israel (2-16)

   • Di bawah pimpinan Musa; Israel menyembah berhala (17-43)

   • Tuhan tidak tinggal di dalam rumah buatan manusia (44-50)

  • Stefanus direjam (54-60)

 • 8

  • Saulus menganiaya sidang (1-3)

  • Penyebaran Filipus di Samaria berhasil (4-13)

  • Petrus dan Yohanes diutus ke Samaria (14-17)

  • Simon mencuba membeli kuasa suci Tuhan (18-25)

  • Sida-sida dari Etiopia (26-40)

 • 9

  • Saulus pergi ke Damsyik (1-9)

  • Ananias diutus untuk membantu Saulus (10-19a)

  • Saulus menginjil di Damsyik (19b-25)

  • Saulus melawat Yerusalem (26-31)

  • Petrus menyembuhkan Eneas (32-35)

  • Dorkas yang murah hati dibangkitkan (36-43)

 • 10

  • Penglihatan Kornelius (1-8)

  • Penglihatan Petrus tentang binatang yang disucikan (9-16)

  • Petrus melawat Kornelius (17-33)

  • Petrus menginjil kepada orang bukan Yahudi (34-43)

   • “Tuhan tidak berat sebelah” (34, 35)

  • Orang bukan Yahudi menerima kuasa suci Tuhan dan dibaptis (44-48)

 • 11

  • Laporan Petrus kepada para rasul (1-18)

  • Barnabas dan Saulus di Antiokhia, Siria (19-26)

   • Murid-murid disebut orang Kristian (26)

  • Agabus menubuatkan kebuluran (27-30)

 • 12

  • Yakobus dibunuh; Petrus dipenjarakan (1-5)

  • Petrus dibebaskan secara mukjizat (6-19)

  • Malaikat menyebabkan Herodes diserang penyakit (20-25)

 • 13

  • Barnabas dan Saulus dipilih dan diutus (1-3)

  • Menginjil di Siprus (4-12)

  • Paulus berucap di Antiokhia, Pisidia (13-41)

  • Perintah untuk menginjil kepada bangsa-bangsa lain (42-52)

 • 14

  • Pertambahan dan tentangan di Ikonium (1-7)

  • Dianggap sebagai dewa di Listra (8-18)

  • Paulus direjam tetapi tidak mati (19, 20)

  • Menguatkan sidang-sidang (21-23)

  • Kembali ke Antiokhia, Siria (24-28)

 • 15

  • Isu sunat di Antiokhia (1, 2)

  • Isu dibawa ke Yerusalem (3-5)

  • Penatua dan rasul berkumpul (6-21)

  • Surat daripada badan pimpinan (22-29)

  • Sidang digalakkan melalui surat (30-35)

  • Paulus dan Barnabas berpisah (36-41)

 • 16

  • Paulus memilih Timotius (1-5)

  • Penglihatan tentang lelaki Makedonia (6-10)

  • Lidia dibaptis di Filipi (11-15)

  • Paulus dan Silas dipenjarakan (16-24)

  • Penjaga penjara dan rumah tangganya dibaptis (25-34)

  • Paulus meminta permohonan maaf (35-40)

 • 17

  • Paulus dan Silas di Tesalonika (1-9)

  • Paulus dan Silas di Berea (10-15)

  • Paulus di Atena (16-22a)

  • Paulus berucap di Areopagus (22b-34)

 • 18

  • Paulus menginjil di Korintus (1-17)

  • Kembali ke Antiokhia, Siria (18-22)

  • Paulus bertolak ke Galatia dan Frigia (23)

  • Apolos dibantu (24-28)

 • 19

  • Paulus di Efesus; orang dibaptis semula (1-7)

  • Paulus mengajar (8-10)

  • Firman Tuhan tersebar meskipun ada roh jahat (11-20)

  • Rusuhan di Efesus (21-41)

 • 20

  • Paulus di Makedonia dan Yunani (1-6)

  • Eutikhus dibangkitkan di Troas (7-12)

  • Dari Troas ke Miletus (13-16)

  • Paulus berjumpa dengan penatua dari Efesus (17-38)

   • Mengajar dari rumah ke rumah (20)

   • “Lebih berbahagia memberi” (35)

 • 21

  • Dalam perjalanan ke Yerusalem (1-14)

  • Tiba di Yerusalem (15-19)

  • Paulus mengikut nasihat penatua (20-26)

  • Rusuhan di Rumah Tuhan; Paulus ditangkap (27-36)

  • Paulus diizinkan bercakap kepada orang ramai (37-40)

 • 22

  • Paulus membela diri (1-21)

  • Paulus menggunakan haknya sebagai warganegara Roma (22-29)

  • Ahli Majlis Orang Yahudi berkumpul (30)

 • 23

  • Paulus berucap di hadapan Majlis Orang Yahudi (1-10)

  • Tuan menguatkan Paulus (11)

  • Komplot untuk membunuh Paulus (12-22)

  • Paulus dipindahkan ke Kaisarea (23-35)

 • 24

  • 24 Tuduhan terhadap Paulus (1-9)

  • Paulus membela diri di hadapan Feliks (10-21)

  • Perbicaraan Paulus ditangguhkan selama dua tahun (22-27)

 • 25

  • Paulus membela diri di hadapan Festus (1-12)

   • “Aku minta diadili oleh Kaisar!” (11)

  • Festus meminta nasihat Raja Agripa (13-22)

  • Paulus di hadapan Agripa (23-27)

 • 26

  • Paulus membela diri di hadapan Agripa (1-11)

  • Paulus menceritakan bagaimana dia menjadi pengikut Yesus (12-23)

  • Reaksi Festus dan Agripa (24-32)

 • 27

  • Paulus belayar ke Roma (1-12)

  • Kapal dilanda ribut kencang (13-38)

  • Kapal terkandas (39-44)

 • 28

  • Tiba di Malta (1-6)

  • Bapa Publius disembuhkan (7-10)

  • Bertolak ke Roma (11-16)

  • Paulus bercakap dengan orang Yahudi di Roma (17-29)

  • Paulus menginjil dengan berani selama dua tahun (30, 31)