Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

SOALAN 19

Apakah Kandungan Buku-Buku dalam Bible?

KITAB IBRANI (“PERJANJIAN LAMA”)

PENTATEUCH (5 BUKU):

Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan

Penciptaan sehingga pembentukan bangsa Israel kuno

BUKU SEJARAH (12 BUKU):

Yosua, Hakim-Hakim, Rut

Israel memasuki Tanah yang Dijanjikan dan peristiwa-peristiwa selepas itu

1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarikh

Sejarah bangsa Israel sehingga pembinasaan Yerusalem

Ezra, Nehemia, Ester

Sejarah orang Yahudi selepas kembali daripada pembuangan di Babilon

BUKU PUISI (5 BUKU):

Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhutbah, Kidung Agung

Kata-kata hikmat dan lagu

BUKU NUBUAT (17 BUKU):

Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obaja, Yunus, Mikha, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakharia, Maleakhi

Nubuat, atau ramalan, berkenaan dengan umat Tuhan

KITAB YUNANI KRISTIAN (“PERJANJIAN BAHARU”)

BUKU GOSPEL (4 BUKU):

Matius, Markus, Lukas, Yohanes

Sejarah kehidupan dan kerja penyebaran Yesus

KISAH PARA RASUL (1 BUKU):

Sejarah permulaan sidang Kristian dan kerja penyebaran

SURAT-SURAT (21 BUKU):

Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika

Surat-surat kepada sidang-sidang Kristian

1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon

Surat-surat kepada orang Kristian tertentu

Ibrani, Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1, 2, dan 3 Yohanes, Yudas

Surat-surat kepada orang Kristian secara umum

WAHYU (1 BUKU):

Penglihatan yang mengandungi nubuat, yang diberikan kepada Rasul Yohanes