Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

Senarai Buku-Buku dalam Bible

Buku-Buku Kitab Ibrani yang Ditulis pada Tahun Sebelum Masihi (Kristian)

NAMA BUKU

PENULIS

TEMPAT DITULIS

SELESAI DITULIS (SM)

MASA YANG DILIPUTI (SM)

Kejadian

Musa

Padang belantara

1513

“Pada mulanya” hingga 1657

Keluaran

Musa

Padang belantara

1512

1657-1512

Imamat

Musa

Padang belantara

1512

1 bulan (1512)

Bilangan

Musa

Padang belantara dan Dataran Moab

1473

1512-1473

Ulangan

Musa

Dataran Moab

1473

2 bulan (1473)

Yosua

Yosua

Kanaan

± 1450

1473–± 1450

Hakim-Hakim

Samuel

Israel

± 1100

± 1450–± 1120

Rut

Samuel

Israel

± 1090

11 tahun pemerintahan hakim-hakim

1 Samuel

Samuel; Gad; Natan

Israel

± 1078

± 1180-1078

2 Samuel

Gad; Natan

Israel

± 1040

1077–± 1040

1 Raja-Raja

Yeremia

Yehuda

580

± 1040-911

2 Raja-Raja

Yeremia

Yehuda dan Mesir

580

± 920-580

1 Tawarikh

Ezra

Yerusalem (?)

± 460

Selepas 1 Tawarikh 9:44: ± 1077-1037

2 Tawarikh

Ezra

Yerusalem (?)

± 460

± 1037-537

Ezra

Ezra

Yerusalem

± 460

537–± 467

Nehemia

Nehemia

Yerusalem

slps. 443

456–slps. 443

Ester

Mordekhai

Susan, Elam

± 475

493–± 475

Ayub

Musa

Padang belantara

± 1473

Melebihi 140 tahun antara 1657 dengan 1473

Mazmur

Daud dan lain-lain

 

± 460

 

Amsal

Salomo; Agur; Lemuel

Yerusalem

± 717

 

Pengkhutbah

Salomo

Yerusalem

sblm. 1000

 

Kidung Agung

Salomo

Yerusalem

± 1020

 

Yesaya

Yesaya

Yerusalem

slps. 732

± 778–slps. 732

Yeremia

Yeremia

Yehuda; Mesir

580

647-580

Ratapan

Yeremia

Dekat Yerusalem

607

 

Yehezkiel

Yehezkiel

Babilon

± 591

613–± 591

Daniel

Daniel

Babilon

± 536

618–± 536

Hosea

Hosea

Samaria (Daerah)

slps. 745

sblm. 804–slps. 745

Yoel

Yoel

Yehuda

± 820 (?)

 

Amos

Amos

Yehuda

± 804

 

Obaja

Obaja

 

± 607

 

Yunus

Yunus

 

± 844

 

Mikha

Mikha

Yehuda

sblm. 717

± 777-717

Nahum

Nahum

Yehuda

sblm. 632

 

Habakuk

Habakuk

Yehuda

± 628 (?)

 

Zefanya

Zefanya

Yehuda

sblm. 648

 

Hagai

Hagai

Yerusalem

520

112 hari (520)

Zakharia

Zakharia

Yerusalem

518

520-518

Maleakhi

Maleakhi

Yerusalem

slps. 443

 

Buku-Buku Kitab Yunani yang Ditulis pada Tahun Masihi (Kristian)

NAMA BUKU

PENULIS

TEMPAT DITULIS

SELESAI DITULIS (M)

MASA YANG DILIPUTI

Matius

Matius

Israel

± 41

2 SM–33 M

Markus

Markus

Roma

± 60-65

29-33 M

Lukas

Lukas

Kaisarea

± 56-58

3 SM–33 M

Yohanes

Rasul Yohanes

Efesus, atau sekitar

± 98

Selepas pendahuluan: 29-33 M

Kisah

Lukas

Roma

± 61

33–± 61 M

Roma

Paulus

Korintus

± 56

 

1 Korintus

Paulus

Efesus

± 55

 

2 Korintus

Paulus

Makedonia

± 55

 

Galatia

Paulus

Korintus atau Antiokhia, Siria

± 50-52

 

Efesus

Paulus

Roma

± 60-61

 

Filipi

Paulus

Roma

± 60-61

 

Kolose

Paulus

Roma

± 60-61

 

1 Tesalonika

Paulus

Korintus

± 50

 

2 Tesalonika

Paulus

Korintus

± 51

 

1 Timotius

Paulus

Makedonia

± 61-64

 

2 Timotius

Paulus

Roma

± 65

 

Titus

Paulus

Makedonia (?)

± 61-64

 

Filemon

Paulus

Roma

± 60-61

 

Ibrani

Paulus

Roma

± 61

 

Yakobus

Yakobus (adik Yesus)

Yerusalem

sblm. 62

 

1 Petrus

Petrus

Babilon

± 62-64

 

2 Petrus

Petrus

Babilon (?)

± 64

 

1 Yohanes

Rasul Yohanes

Efesus, atau sekitar

± 98

 

2 Yohanes

Rasul Yohanes

Efesus, atau sekitar

± 98

 

3 Yohanes

Rasul Yohanes

Efesus, atau sekitar

± 98

 

Yudas

Yudas (adik Yesus)

Israel (?)

± 65

 

Wahyu

Rasul Yohanes

Patmos

± 96

 

[Nama sesetengah penulis buku dan tempat penulisan tidak diketahui dengan pasti. Banyak tarikh hanyalah anggaran. Slps. bererti “selepas,” sblm. bererti “sebelum,” dan ± bererti “kira-kira.”]