Lebg n wa a Zeova nengẽ

A Zeova baooda a piis nins sẽn menemã. A boonda foo, n dat tɩ f lebg wa a nengẽ.

Siglgã taoor lʋɩtb Sull lɛtre

Siglgã taoor lʋɩtb Sull lɛt-kãngã yaa neb nins sẽn bʋdg n bas bãgrã yĩnga.

BABG A 1

‘Mam na n baoo pesg ning sẽn menem-a wã’

Wẽnnaam getame t’a pesg sã n bʋdge, tɩɩm le kae bɩ?

BABG A 2

Yɩɩrã: “Namsg buud toor-toore”

Fo sũurã sã n sãamd f sẽn tagsd tɩ f pa le tõe n maan bũmb wʋsg a Zeova tũubã pʋgẽ wa pĩndã, bũmb n be f sẽn tõe n maan n paam t’a kõ-f pãnga.

BABG A 3

Yell sẽn zabd wʋsgo: Tõnd sã n ‘tar yell ne d to’

Ad Biiblã sagls a tãab sẽn tõe n sõng-fo, f tẽed-n-taag sã n sãam f sũuri.

BABG A 4

F sã n ningd f meng taale: “Yɩlg maam n yiis m yel-wẽnã”

Bõe la f tõe n maan n paam tɩ Wẽnnaam kõ-f sugri, tɩ f sũurã ra le ningd-f taale?

BABG A 5

Lebg n wa f pe-kɩɩm la f gũudã nengẽ

M sã n dat n lebg n wa a Zeova nengẽ, m sɩngda wãna? Tigingã neb manesem na n yɩɩ wãn ne maam?

Baasg-goam

Fo mi n lebg n tẽega bũmb sẽn yɩ-f noog wʋsgo, f sẽn wa n ket n tũud a Zeova sõma wã bɩ?