Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 BABG A TÃABO

Yell sẽn zabd wʋsgo: Tõnd sã n ‘tar yell ne d to’

Yell sẽn zabd wʋsgo: Tõnd sã n ‘tar yell ne d to’

Pag yʋʋr sẽn boond t’a Linda yeela woto: “Tigingã pʋgẽ, saam-bi-poak a ye n dõd maam tɩ m zuka a ligdi. Tigingã neb a taabã wʋma yellã, tɩ wʋsg yik n teend saam-bi-poakã. A wa n bãngame tɩ pa maam n dɩk ligdã, t’a bool maam n togse. Yaa sɩd t’a kosa sugri, la m sũurã pʋgẽ, m da yetame tɩ yellã sẽn nams-m to-to wã, m pa tol n tõe n kõ-a sugr ye.”

RẼ YĨNGA, fo tẽed-n-taag zoe n maana bũmb tɩ zab foo wa a Linda nengẽ wã bɩ? Zu-bʋko, neb kẽer sũy sãama wʋsg ne yell b tẽed-n-taag sẽn maane, hal tɩ kɩt tɩ b pa le wɩngd ne a Zeova tũubu, wall b tolg n bas-a. Fo me nengẽ yaa woto bɩ?

Ned tõe n ‘welga tõnd ne Wẽnnaam nonglmã’ bɩ?

Togs sɩdã, d tẽed-n-taag sã n maan bũmb tɩ zab-d wʋsgo, d tõe n getame tɩ yaa toog tɩ d kõ-a sugri. Sẽn yɩɩd fãa, d sẽn mi tɩ Biiblã yetame tɩ kiris-nebã tog n nonga taabã. (Zã 13:34, 35) Sɩd-sɩdã, sã n yaa d tẽed-n-taag n maan-d wẽnga, sũ-sãangã la toogã pa tõe n bãng n bilg ye.—Yɩɩn-sõamyã 55:13.

Yaa sɩd tɩ Biiblã meng yeelame tɩ kiris-ned tõe n wa ‘tara yell ne a to.’ (Koloos-rãmbã 3:13) La baa d sẽn mi rẽ wã, a buud sã n wa paam-do, tõe n nams-d lame hal tɩ d pa mi d sẽn na n maaneg ye. Bũmb bee sẽn tõe n sõng-d bɩ? Beeme. Ad bũmb a tãabo:

Tõnd ba sẽn be saasẽ wã nee bũmb fãa. A Zeova geta bũmb nins fãa sẽn maandã. A nee kɛgr buud fãa b sẽn maan tõndo, la rẽ sẽn namsd tõnd to-to wã. (Ebre-rãmbã 4:13) Sẽn paas menga, tõnd sã n namsdẽ sãamda a sũuri. (Ezayi 63:9) A pa na n tol n bas tɩ “yel-pakr” bɩ “sũ-sãang kãseng” wall bũmb a to, pa rẽ bɩ ned meng sẽn tũud-a ‘welg tõnd ne yẽ nonglmã’ ye. (Rom-dãmbã 8:35, 38, 39) Bɩ tõnd me ra bas tɩ bũmb bɩ ned welg tõnd ne a Zeova ye.

Sugrã kũun pa rat n yeel tɩ d pa kis wẽng ye. Ned sã n maan-d wẽng tɩ d kõ-a sugri, pa rat n yeel t’a sẽn maanã zemsame bɩ pa tolg n yaa wẽng ye. Leb n pa rat n yeel tɩ d sakda kɛgr ye. Tẽeg tɩ yel-wẽnd zɩ n ta a Zeova yam, la a sã n mik tɩ segdame, a kõta sugri. (Yɩɩn-sõamyã 103:12, 13; Habakuk 1:13) Yaa a Zeova sẽn dat tɩ d rɩk yẽ togs-n-taarã la a sẽn sagend tõnd tɩ d kõt taab sugrã. A ‘ka yikd a sũur n ka basdẽ ye.’—Yɩɩn-sõamyã 103:9; Matye 6:14.

D sã n pa maand sũ-kẽka, d maanda d meng neere. Bõe yĩng tɩ d yet woto? D rɩk makr wa fo sẽn na n dɩk kugr sẽn pa tolg n zɩs wʋsgo, n tẽeg f nugã n dogl-a be. Fo tagsdame tɩ f na n tõog n zãa kugrã woto n kaoos minit a wãna? Sã n pa na n kaoos wʋsgo, tõe tɩ f tõoge. La sã n na n kaoosame? F na n tõog n zãa-a-la lɛɛr a ye bɩ, bɩ sẽn yɩɩd rẽ? Yaa vẽeneg tɩ f nugã na n wa kiime! Kugrã zɩslem pa paase, la fo sẽn zã n kaoosã, wat n yaa wa paasame. Yaa woto me ne sũ-kẽka. Yell sã n loog tɩ d ket n maand sũ-kẽka, baa ra yɩɩ yel-bila, d namsda d meng n paasdẽ. Dẽnd pa zaalem la a Zeova sẽn sagend tõnd tɩ d ra maan sũ-kẽkã ye. Hakɩɩka, d sẽn na n pʋd n bas tɩ sa n são!—Yel-bũnã 11:17.

D sã n pa maand sũ-kẽka, d maanda d meng neere

 “Yɩɩ wa a Zeova meng n da gomd ne maam”

Bõe n sõng a Linda t’a pa maan sũ-kẽka, baa ne a tẽed-n-taagã sẽn maan bũmb ningã sẽn sãam a sũur wʋsgã? Bũmb wʋsg n sõng-a. Wala makre, a tẽega bũmb nins sẽn kɩt tɩ kiris-ned segd n wɩng ne sugrã kũunã, n bʋgs rẽ zug sõma. (Yɩɩn-sõamyã 130:3, 4) Bʋgsgã pʋgẽ, a tagsa Biiblã sẽn wilg tɩ yaa tõnd sã n kõt sugr la a Zeova me na n kõ-d sugrã. Rẽ n sõng-a n tɩ yɩɩda. (Efɛɛs-rãmbã 4:32–5:2) Bʋgsgã sẽn kɩt t’a tẽeg bũmb ninsã sɩd sõng-a-la wʋsgo. Ad a sẽn yeele: “Yɩɩ wa a Zeova meng n da gomd ne maam.”

A Linda wa n basa yellã tɩ sa, n pa le maand sũ-kẽk ye. A kõo saam-bi-poakã sugr ne a sũur fãa. Masã b yaa zoodo. A Linda kell n wɩnga ne a Zeova tũubu. Fo me bas f yam t’a Zeova rat n sõng-f-la woto.