Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Ad sogsg nins b sẽn na n leokã

Ad sogsg nins b sẽn na n leokã
  1. Bõe n kɩt tɩ nonglem yõod yɩɩd bãngre? (1 Kor. 8:1)

  2. Bõe la d tõe n maan n keng tigingã neb raoodo, wa pĩnd wẽn-sakdbã? (Rom. 13:8)

  3. Koɛɛgã taasg sẽn yãk a toogo, bõe la d tõe n maan me tɩ sɩd sõng nebã? (1 Tes. 2:7, 8)

  4. Bõe la d tõe n maan tɩ sõngdẽ tɩ tigingã sẽn yaa wa yĩngã bɩtẽ? (Efɛ. 4:1-3, 11-16; 1 Tes. 5:11)

  5. Wãn to la d tõe n maan bũmb fãa ne nonglem? (1 Kor. 16:14)