Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Nonglem nafdame”

“Nonglem nafdame”

1 KORẼNT RÃMBÃ 8:1

 YIBEOOGO

 • 9:30 Miziki

 • 9:40 Yɩɩll 90 la pʋʋsgo

 • 9:50 “Bãngr wata ne wuk-m-menga, la nonglem nafdame”

 • 10:05 Gom-n-dees-taaba: B kenga b taabã raoodo

  • A Barnabaas

  • A Poll

  • A Dorkas

 • 11:05 Yɩɩll 79 la koeese

 • 11:15 D ra taas nebã Wẽnnaam koe-noogã bal ye

 • 11:30 Lisgã sõsga

 • 12:00 Yɩɩll 52

 ZAABRE

 • 13:10 Miziki

 • 13:20 Yɩɩll 107 la pʋʋsgo

 • 13:30 Sõsg zãma wã yĩnga: Ned sẽn nong a taab ne nonglem hakɩɩk teenda sɩdã: Wãn to?

 • 14:00 Gũusg Gasgã kʋmsgo

 • 14:30 Yɩɩll 101 la koeese

 • 14:40 Gom-n-dees-taaba: D sõngd tɩ yĩngã bɩtẽ

  • D nong Biiblã sẽn yetã

  • D wilgd tɩ Wẽnnaam noyã tũub kõta yam

  • D kengd d tẽed-n-taasã raoodo

 • 15:40 “Bɩ y maan bũmb fãa ne nonglem”

 • 16:15 Yɩɩll 105 la pʋʋsgo