Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGÃ

Wãn to la Wẽnnaam get zabã?

Wãn to la Wẽnnaam get zabã?

B sã n sok yãmb woto, y leokame tɩ bõe? Neb n tagsd tɩ zabã tata Wẽnnaam yam. B yetame tɩ pĩnd wẽndẽ, a kõo wẽn-tũudb noor tɩ b zabe. Sɩd me, kibay n be Biiblã pʋgẽ n wilgd rẽ. La sãnda miime tɩ Wẽnnaam Bi-ribl a Zeezi yeela a karen-biisã tɩ b nong b bɛɛbã. (Matye 5:43, 44) Rẽ kɩtame tɩ b tagsdẽ tɩ Wẽnnaam sẽn get zabã to-to wã toeemame, la tɩ rũndã-rũndã zabã pa tat a yam ye.

La yãmb yẽ? Y tagsdame tɩ zabã tata Wẽnnaam yam bɩ? Zabã sã n tata Wẽnnaam yam, sul a yiib sã n zabd taaba, bʋg la a na n teele? Y sã n bãng sogs-kãensã leoore, tõe n kɩtame tɩ y toeem tagsg zabã wɛɛngẽ. Wala makre, zabr sasa, y sã n bãng tɩ zabrã taa Wẽnnaam yam la t’a pʋd n bee sull ning yãmb sẽn teendã poorẽ, y sũur na n yɩɩ noogo. Y na n maneg n kɩsa sɩd tɩ y na n tõogame. La y sã n bãng tɩ Wẽnnaam teenda sull a to wã, y manesem na n yɩɩ wãna? Yaa vẽeneg tɩ y na n toeema yam.

La bũmb yõod sẽn yɩɩd rẽ n be. Y sã n bãng Wẽnnaam sẽn get zabã to-to wã, tõe n kɩtame tɩ y bãng Wẽnnaam n paase. Neb milyõ-rãmb la zabã namsda. Zabã sã n namsda yãmb me, yaa vẽeneg tɩ y na n dat n bãnga sogs-kãensã leoore: Wẽnnaam nonga zaba, wa neb kẽer sẽn tagsdã bɩ? A basame tɩ yel-beed nins zabã sẽn wat ne wã beẽ bɩ, bɩ pʋd n yaa yẽ n wat ne yel-kãensã? A sĩndame n get neb nins b sẽn namsdã, t’a toor kaẽ bɩ?

Y sã n bãng Biiblã sẽn leokd sogs-kãensã to-to wã, tõe n ling-y lame. Bala, yaa toor fasɩ ne neb wʋsg sẽn tagsdã. Sẽn paase, hal pĩnd wẽndẽ n tãag rũndã, Wẽnnaam sẽn get zabã to-to wã pa toeem ye. Bɩ d bao n bãng Biiblã sẽn wilgd Wẽnnaam tagsg sẽn yaa a soab zabã wɛɛngẽ. D na n yãa yɛlã sẽn da yaa to-to nand t’a Zeezi wa tẽng zugã, la a sẽn wa n be tẽng zugã me. Rẽ na n sõngame tɩ d bãng Wẽnnaam sẽn get zabã to-to rũndã-rũndã. Na n sõngame me tɩ d bãng zabã sã n na n wa saame.