GŨUSG GASGÃ Sɩpaolgo 2015 | Wãn to la Wẽnnaam get zabã?

Biiblã sẽn yet rẽ wɛɛngẽ wã tõe n ling-y lame.

EN COUVERTURE

Wãn to la Wẽnnaam get zabã?

Pĩnd wẽndẽ, Wẽnnaam ra mi n kõ a nin-buiidã sor tɩ b zab ne b bɛɛbã. Kaoosg zugẽ, a Zeezi yeela a karen-biisã tɩ b nong b bɛɛbã. Bũmb n toeem bɩ?

EN COUVERTURE

Wẽnnaam sẽn get zabã to-to, nand t’a Zeezi wa tẽngã zugu

Bũmb a tã n kɩt tɩ zab nins Wẽnnaam sẽn kõ noor tɩ b zabã pa wõnd zab a taabã.

EN COUVERTURE

Wẽnnaam sẽn get zabã to-to, a Zeezi sẽn wa n be tẽng zugã

Baa Wẽnnaam sẽn get zabã to-to wã sẽn pa toeemã, yel-beed n maane, tɩ wilg tɩ bũmb n toeeme.

EN COUVERTURE

Wẽnnaam sẽn get zabã to-to, rũndã-rũndã

Ka la bilfu, Wẽnnaam na n kɩtame tɩ b zab zabr sẽn na n kɩt tɩ zabã sa.

Sõng-y y kambã tɩ b tũ a Zeova: Pipi babgo

A Zeezi sẽn wa n zãmsd a karen-biisã, zʋg-sõma a tã la a tall-yã, tɩ roagdbã sã n dɩk a togs-n-taar bɩ b na n tõog n sõng b kambã tɩ b tũ Wẽnnaam.

Sõng-y y kambã tɩ b tũ a Zeova: Babg a yiib-n-soaba

Wãn to la y tõe n sõng y kambã b bi-bɩɩlmã wakat tɩ b bao a Zeova zoodo, la b paasd zoodã pãnga?

A Zeova yaa Wẽnnaam sẽn yaa nonglem

Bõe la a Zeova maan tɩ wilgdẽ t’a nonga ninsaalbã?

Yãmb nonga y taabã bɩ?

Y tõe n tũu a Zeezi saglgã y kãadmã pʋgẽ, tigingã pʋgẽ, la koe-moonegã sasa.

Rĩungã sẽn sõng tõnd to-to yʋʋm koabgã pʋgẽ

D paama bõn-sõma a tãab sẽn sõng-d tɩ d moon Wẽnnaam Rĩunga koɛɛgã. Bõn-kãens la bʋse?