Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D paas d koe-moonegã minim: D sɩng sõsg noog-noogo, tɩ pak sor tɩ d paam n taas koɛɛgã

D paas d koe-moonegã minim: D sɩng sõsg noog-noogo, tɩ pak sor tɩ d paam n taas koɛɛgã

A Zeezi sẽn sɩng sõsg ne Samari pagã, a tõog n taas-a-la koɛɛgã. Bõe n tõe n sõng-d tɩ d sɩngd sõsg sõma ne neb d sẽn pa mi?

  • D sõsd noog-noog ne nebã. Baa a Zeezi sẽn da ya wã, a kosa pagã koom bala, n paam n sɩng sõsga. Yãmb me tõe n pʋʋsa ned noog-noogo, la y gom zĩigã sẽn tʋʋl wall waood sẽn zabd yelle, pa rẽ bɩ bũmb sẽn maan tɩ nan pa kaoose. Tẽeg-y tɩ yãmb sẽn datã yaa y we n sɩng sõsgã. Rẽ wã, sɩng-y ne bũmb ning fãa sẽn na n yɩ a soabã noogo. Baa a pa leoke, pa sãam ye. Mak-y ne ned a to. Pʋʋs-y-yã a Zeova n kos raoodo.—Nee. 2:4; Tʋʋ. 4:29.

  • Y sõsgã sasa, bɩ y gũusd n get y sẽn tõe n gom koe-noogã yell wakat ninga, la y ra yɩ yãg-yãg ye. Y sã n sɩng sõsg ne ned bɩ y bas tɩ wogl bilfu. Y sã n yɩ yãg-yãge, y tõe n sãama a soabã sũur t’a kʋʋg sõsgã. Ned sã n kʋʋg y sõsg tɩ y pa paam n taas-a koɛɛgã, bɩ y ra sãam y sũur ye. Yɩl n sɩng koe-noogã yell goam sã n yaa toog ne-yã, bɩ y zãms y sẽn tõe n sɩng sõsg ne ned to-to n pa gom koe-noogã yell ye. [Ning pipi video wã tɩ y ges la y sõse.]

  • Bao-y n yeel-y bũmb sẽn na n kɩt tɩ y paam n taas-a koe-noogã. Wala makre, togs-y bũmb y sẽn tẽede, tɩ tõe n kɩtame t’a sok sokre. A Zeezi yeela pagã bũmb võor wʋmb sẽn pa nana, n kɩt t’a sok sogsgo. A sẽn wa n sɩng koe-noogã yell goamã, yaa pagã sogsgã la a ra leokda. [Ning video a yiib-n-soabã tɩ y ges la y sõse. Rẽ poor bɩ f ning tãab-n-soabã me tɩ y ges la y sõse.]