Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | ZÃ 1-2

A Zeezi maanda a pipi yel-solemde

A Zeezi maanda a pipi yel-solemde

2:1-11

A Zeezi pipi yel-solemdã sõngda tõnd tɩ d bãng a sẽn da yaa ned ning buudã. Wãn to la Biiblã kiba-kãngã sõngd tõnd tɩ d bãng . . .

  • t’a Zeezi ra tara tagsg sẽn zems ne yõ-noogrã, la t’a mi n naaga a zo-rãmbã n kɩdem sũ-noogo?

  • t’a Zeezi ra pa rat tɩ ned sũur sãame?

  • t’a Zeezi ra yaa kõatã?