Barua mar Jakobo 4:1-17

  • Kik ubed osiep piny (1-12)

    • Kweduru Jachien (7)

    • Suduru machiegni gi Nyasaye (8)

  • Siem mimiyo josunga (13-17)

    • “Ka en dwaro mar Jehova” (15)

4  En ang’o ma kelo lwenje kod dhawo e kindu? Donge gombou mag ringruok ma kedo e iu e ma kelogi?+  Ugombo, to ok uyud. Udhi nyime neko kendo ugombo gige jomamoko, to e ma pod ok uyud gimoro. Udhi nyime dhawo kendo goyo lweny.+ Ok uyud gigo nikech ok ukwa.  Sa mukwayo, ok unwang’ nimar ukwayo ka un gi paro maricho, mondo uchopgo gombou mag ringruok.  Un jo ma terore,* donge ung’eyo ni bedo osiep piny kelo sigu gi Nyasaye? Kuom mano, ng’at ma dwaro bedo osiep piny bedo jasik Nyasaye.+  Koso uparo ni Ndiko wacho kayiem nono ni: “Kido mar ich-lit modak e chunywa siko ka gombo gik moko duto”?+  Kata kamano, ng’wono mogundho ma Nyasaye chiwo duong’ moloyo. Omiyo, Ndiko wacho kama: “Nyasaye kwedo jong’ayi,+ to ochiwo ng’wonone mogundho ne jo ma bolore.”+  Kuom mano, bolreuru ne Nyasaye;+ to kweduru Jachien,+ mi noringu.+  Suduru machiegni gi Nyasaye to en bende nosud iru.+ Pwodhuru lweteu obed maler un joricho,+ kendo pwodhuru chunyu+ un jo ma bagni e paro ariyo.  Beduru gi kuyo, ywagreuru malit, kendo ugo nduru.+ Nyierou mondo olokre ywak, kendo mor maru olokre kuyo. 10  Bolreuru e nyim Jehova,*+ to obiro ting’ou malo.+ 11  Owetena, weuru wuoyo marach e kindu uwegi.+ Ng’at ma wuoyo marach e wi owadwa moro kata ma ng’ado bura ne owadgi, owuoyo marach e wi chik kendo ong’ado ne chik bura. Ka ing’ado ne chik bura, koro ok itim kaka chik dwaro, to ilokori jang’ad bura. 12  Nitie ng’at achiel kende ma en Jachiw-Chik kendo Jang’ad Bura,+ en e ma en gi nyalo mar reso ji kendo ketho ji.+ To in, in ng’a ma ing’ado ne nyawadu bura?+ 13  Omiyo, koro biuru un jo ma wacho niya: “Kawuono kata kiny wanadhi e dalani kata e dalacha, kendo wanadag kuno kuom higa achiel ka waloko ohala mondo wayud pesa,”+ 14  to koni ok ung’eyo kaka ngimau biro chalo kiny.+ Nikech un mana ong’ueng’o ma betie kuom kinde machuok kae to lal nono.+ 15  Kar mano, onego uwach kama: “Ka en dwaro mar Jehova,*+ wanabed mangima mi watim ma kata macha.” 16  To sani upakoru kendo usungoru. Pakruok duto ma kamago ok ber. 17  Kuom mano, ka ng’ato ong’eyo gima kare monego otim to ok otime, ng’atno timo richo.+

Weche Moler Piny

Kata, “joma ok omakore chuth gi Nyasaye.”