ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಹೋಗಲು

ವೈರಸ್‌ ಅಪಾಯ—ನಿಭಾಯಿಸುವ ಉಪಾಯ

ವೈರಸ್‌ ಅಪಾಯ—ನಿಭಾಯಿಸುವ ಉಪಾಯ

ವೈರಸ್‌ ರೋಗಗಳು ಹರಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬಹುದು?