ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಬೈಬಲ್‌ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯೋ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ? ನಾವು ನಿಮಗೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿವಿ. ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿ.