ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಅನುಭವಗಳು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯೋಚನೆ, ನಡೆ-ನುಡಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾದ ಬೈಬಲ್‌ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಲು ತಮ್ಮಿಂದಾಗುವುದೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಅನುಭವಗಳು

ಪಾದ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು

ಒಬ್ಬ ಪಾದ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿ ತಮ್ಮ ಮಗ ಸತ್ತಾಗ ತುಂಬ ಅತ್ರು. ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸಮಾಧಾನ ತರೋ ಉತ್ರ ಸಿಕ್ತು.

ಅನುಭವಗಳು

ಪಾದ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು

ಒಬ್ಬ ಪಾದ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿ ತಮ್ಮ ಮಗ ಸತ್ತಾಗ ತುಂಬ ಅತ್ರು. ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸಮಾಧಾನ ತರೋ ಉತ್ರ ಸಿಕ್ತು.

ಬದುಕು ಬದಲಾದ ವಿಧ

ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿ