ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಅನುಭವಗಳು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯೋಚನೆ, ನಡೆ-ನುಡಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾದ ಬೈಬಲ್‌ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಲು ತಮ್ಮಿಂದಾಗುವುದೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಅನುಭವಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ

ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ, ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಿಸೋಕೆ ಬೈಬಲ್‌ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಅನುಭವಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ

ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ, ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಿಸೋಕೆ ಬೈಬಲ್‌ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಬದುಕು ಬದಲಾದ ವಿಧ

ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿ