ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಅನುಭವಗಳು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯೋಚನೆ, ನಡೆ-ನುಡಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾದ ಬೈಬಲ್‌ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಲು ತಮ್ಮಿಂದಾಗುವುದೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಬದುಕು ಬದಲಾದ ವಿಧ

ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿ