ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್‌

ಬೈಬಲಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೈಬಲ್‌ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ರುಜುಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಾಗಿರಲಿ ಬೈಬಲ್‌ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ.

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು - ಅಧ್ಯಯನ ಆವೃತ್ತಿ

ಕಾಯಫನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಳು

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು - ಅಧ್ಯಯನ ಆವೃತ್ತಿ

ಕಾಯಫನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಳು

ಬೈಬಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟತೆ

ಪ್ರಕಾಶನಗಳು

ಬೈಬಲ್‌​—ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಏನು?