ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್‌

ಬೈಬಲಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೈಬಲ್‌ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ರುಜುಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಾಗಿರಲಿ ಬೈಬಲ್‌ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ.

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು - ಅಧ್ಯಯನ ಆವೃತ್ತಿ

ನಿನವೆಯ ಪತನ

ಅಶ್ಶೂರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದಾಗ, ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಳಗಾಗೋ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಹೇಳಿದ.

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು - ಅಧ್ಯಯನ ಆವೃತ್ತಿ

ನಿನವೆಯ ಪತನ

ಅಶ್ಶೂರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದಾಗ, ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಳಗಾಗೋ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಹೇಳಿದ.

ಪ್ರಕಾಶನಗಳು

ಬೈಬಲ್‌​—ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಏನು?