ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್‌

ಬೈಬಲ್‌ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯಾ? ಸೃಷ್ಟಿ ಏನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಇತರ ವಿಷಯಗಳು

ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದವು?

ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿರೋರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ವಿಕಾಸವಾದವನ್ನು ನಂಬಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತರ ವಿಷಯಗಳು

ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದವು?

ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿರೋರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ವಿಕಾಸವಾದವನ್ನು ನಂಬಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಕಾಸವೇ? ವಿನ್ಯಾಸವೇ?

ಪ್ರಕಾಶನಗಳು

ಜೀವದ ಆರಂಭ: ಐದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ

ಆಧಾರಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟು ವಿಕಾಸವನ್ನ ನಂಬಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ನಂಬಬೇಕಾ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ.