ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್‌

ಬೈಬಲ್‌ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯಾ? ಸೃಷ್ಟಿ ಏನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಎಚ್ಚರ!

ಪುಟಾಣಿ ಡಿಎನ್‌ಎ ಅಪಾರ ಶೇಖರಣೆ

ಡಿಎನ್‌ಎ ಮಾದರಿಯ ಅತೀ ಚಿಕ್ಕ ಹಾರ್ಡ್‌ ಡ್ರೈವ್‌ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಓದಿ ನೋಡಿ.

ಎಚ್ಚರ!

ಪುಟಾಣಿ ಡಿಎನ್‌ಎ ಅಪಾರ ಶೇಖರಣೆ

ಡಿಎನ್‌ಎ ಮಾದರಿಯ ಅತೀ ಚಿಕ್ಕ ಹಾರ್ಡ್‌ ಡ್ರೈವ್‌ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಓದಿ ನೋಡಿ.

ವಿಕಾಸವೇ? ವಿನ್ಯಾಸವೇ?

ಪ್ರಕಾಶನಗಳು

ಜೀವದ ಆರಂಭ: ಐದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ

ಆಧಾರಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟು ವಿಕಾಸವನ್ನ ನಂಬಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ನಂಬಬೇಕಾ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ.