ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಧಿವೇಶನಗಳು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳು ನಡೆಯುವ ಅಧಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

 

ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ