ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ

ನಂಬಿಕೆ ಈಗಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗಾಗಿ ನಿಜ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಂಬದೇ ಇದ್ದರೂ ಅಥವಾ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ, ದೇವರ ಮೇಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬೈಬಲ್‌ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು

ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖ್ಯ

ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು?

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು

ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖ್ಯ

ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು?

ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಅನುಕರಿಸಿ—ನಂಬಿಗಸ್ತರು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು