ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ

ನಂಬಿಕೆ ಈಗಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗಾಗಿ ನಿಜ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಂಬದೇ ಇದ್ದರೂ ಅಥವಾ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ, ದೇವರ ಮೇಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬೈಬಲ್‌ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು

ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಅವನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದನು

ಮನುಷ್ಯ ಕುಲ ಎಂದೂ ನೋಡಿರದಂಥ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಹ ಮತ್ತವನ ಕುಟುಂಬ ಹೇಗೆ ಪಾರಾಯಿತು?

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು

ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಅವನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದನು

ಮನುಷ್ಯ ಕುಲ ಎಂದೂ ನೋಡಿರದಂಥ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಹ ಮತ್ತವನ ಕುಟುಂಬ ಹೇಗೆ ಪಾರಾಯಿತು?

ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಅನುಕರಿಸಿ—ನಂಬಿಗಸ್ತರು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು