ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಸ್ಮರಣೆ

ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯೇಸುವಿನ ಮರಣವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಲೋಕವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ “ನನ್ನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಿ” ಎಂಬ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಾವಿದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. (ಲೂಕ 22:19) ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ದಿನಾಂಕ

ಮಂಗಳವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್‌ 11, 2017.

ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲು ನಿಮಗೆ ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕೂಟಗಳಂತೆಯೇ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಜರಾಗಬಹುದು. ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ. ಚಂದಾ ಕೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.