ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಸ್ಮರಣೆ

ಮಂಗಳವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್‌ 4, 2023

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಆತನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದು: “ನನ್ನನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ.”—ಲೂಕ 22:19.

ಜನರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಇರುತ್ತೆ?

ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಾಸು ಇರುತ್ತೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ?

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಯಾಕೆ ಸತ್ತನು? ದೇವರು ಮತ್ತು ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ನಮಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅಂತ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ “ಕರ್ತನ ಭೋಜನವನ್ನು ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಆಚರಿಸೋದೇ ಬೇರೆ ತರ ಯಾಕೆ?” ಅನ್ನೋ ಲೇಖನ ನೋಡಿ.