ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಸ್ಮರಣೆ

ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯೇಸುವಿನ ಮರಣವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಲೋಕವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ “ನನ್ನನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ” ಎಂಬ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಾವಿದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.-ಲೂಕ 22:19.