ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

 

2018-03-21

ಚಲಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳು

ಕುಡಿಯೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ

ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೀವು ಹೇಳೋ ಅಥವಾ ಮಾಡೋ ವಿಷಯ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೇ ಬೇಸರ ತರುತ್ತೆ. ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಬರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವೇನು ಮಾಡಬಹುದು?

2018-03-21

ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುವಂತೆ ದೇವರೇಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ?

ದೇವರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾನೆ?

ಯಾಕೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ-ತೊಂದರೆಗಳೇ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್‌ ಸಂತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುವ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

2018-03-21

ಉಚಿತ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿ

ಬೈಬಲನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು?

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಲೋಕವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರಾಗಲೂ ಬಯಸುತ್ತೀರೋ?

2018-03-08

ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಕೂಟದ ಕೈಪಿಡಿ

ಜೂನ್ 2018

2018-03-02

ಮರಣದ ಸ್ಮರಣೆ

ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಸ್ಮರಣೆ

ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 31, 2018ರಂದು ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಬರುವಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ.

2018-03-01

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು - ಅಧ್ಯಯನ ಆವೃತ್ತಿ

ಜೂನ್ 2018

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2018​ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ 6​ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2​ರ ವರೆಗಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಲೇಖನಗಳಿವೆ.