ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ

ಬೈಬಲ್‌ ಸಕಲ ಜನರಿಗಾಗಿರುವ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳು ನೀಡುತ್ತದೆ. a

a ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ

ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸೋದು?

ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದು ಸಹಜ. ಆದ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮದುವೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ.

ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ

ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸೋದು?

ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದು ಸಹಜ. ಆದ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮದುವೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ.

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು

ಹದಿವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು

ಪ್ರಕಾಶನಗಳು

ಸುಖೀ ಸಂಸಾರ ಸಾಧ್ಯ!

ಬೈಬಲ್‌ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಸಂತೋಷ ಸಾಗರವಾಗಿರಬಲ್ಲದು.