ಬೈಬಲ್‌ ಸಕಲ ಜನರಿಗಾಗಿರುವ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳು ನೀಡುತ್ತದೆ. *

^ ಪ್ಯಾರ. 2 ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.