• 240—ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ

  • 84,57,107—ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

  • 1,00,71,524—ಉಚಿತ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

  • 2,01,75,477—ಮಂದಿ ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದರು

  • 1,20,053—ಸಭೆಗಳು