ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು, ನಮ್ಮ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು, ಉಚಿತ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ವಿನಂತಿಸಲು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ ಎಂದು ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಕುರಿತು ಜನರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಅನುಭವಗಳು

ತಮ್ಮ ಯೋಚನೆ, ನಡೆ-ನುಡಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾದ ಬೈಬಲ್‌ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಲು ತಮ್ಮಿಂದಾಗುವುದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಓದಿ.

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ನಾವು 230 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಯವರು. ನಮ್ಮ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ಇತರ ರೀತಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಉಚಿತ ಬೈಬಲ್ ಕಲಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಬೈಬಲನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು?

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಲೋಕವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರಾಗಲೂ ಬಯಸುತ್ತೀರೋ?

ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದರೇನು?

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬೈಬಲನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ.

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಸಿ

ಬೈಬಲ್‌ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಥವಾ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ.

ಕೂಟಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ?

ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಗೃಹದ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೀವೇ ನೋಡಿ.

ನಮ್ಮ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ

ನಮ್ಮ ಕೂಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸಭೆ ಯಾವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಸ್ಮರಣೆ

ಏಪ್ರಿಲ್‌ 12, 2025ರಂದು ನಡೆಯೋ ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾದ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸುಗಳು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ.

ಬೆತೆಲ್‌ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದರ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ

ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಬೆತೆಲ್‌ ಯಾವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಿನೋಡಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ?

ಅನೇಕ ಚರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ ಐಕ್ಯವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಲೋಕವ್ಯಾಪಕ—ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು

  • 239—ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ

  • 88,16,562—ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

  • 72,81,212—ಉಚಿತ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

  • 2,04,61,767—ಮಂದಿ ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದರು

  • 1,18,177—ಸಭೆಗಳು