ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಲು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

Kannada (ಕನ್ನಡ)

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ

ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ತುಂಬಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಒಂಭತ್ತು ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು?

ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ

ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ತುಂಬಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಧನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಒಂಭತ್ತು ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು?

ವಾರ್ವಿಕ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರು ಏನಂತಾರೆ?

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ವಾರ್ವಿಕ್‍ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬೈಬಲ್‌ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕಾಂಗೊ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವುದು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಬೈಬಲ್‌ ಮತ್ತು ಬೈಬಲಾಧಾರಿತ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಂಗೊದ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಸಾರುವ ಕೆಲಸ

ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆ ಕಲಿತದ್ದು ಯಾಕೆ?

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿನ ಕ್ವೀನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 23 ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲು ಮತ್ತು ಓದಲು ಕಲಿತದ್ದು ಯಾಕೆ?

ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆ ಕಲಿತದ್ದು ಯಾಕೆ?

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿನ ಕ್ವೀನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 23 ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲು ಮತ್ತು ಓದಲು ಕಲಿತದ್ದು ಯಾಕೆ?

ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನಗಳ ತಯಾರಿ

ಬೈಬಲ್‌ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕಾಂಗೊ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವುದು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಬೈಬಲ್‌ ಮತ್ತು ಬೈಬಲಾಧಾರಿತ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಂಗೊದ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬೈಬಲ್‌ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕಾಂಗೊ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವುದು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಬೈಬಲ್‌ ಮತ್ತು ಬೈಬಲಾಧಾರಿತ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಂಗೊದ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳು

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಅಟ್ಲಾ೦ಟ ನಗರ

2014⁠ರ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ಅಧಿವೇಶನಗಳಿಗೆ 28ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಇವರನ್ನು ಸಿಟಿ ಕೌಸಿಲ್‍ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಗಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಅಟ್ಲಾ೦ಟ ನಗರ

2014⁠ರ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ಅಧಿವೇಶನಗಳಿಗೆ 28ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಇವರನ್ನು ಸಿಟಿ ಕೌಸಿಲ್‍ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಗಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ

ವಾರ್ವಿಕ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರು ಏನಂತಾರೆ?

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ವಾರ್ವಿಕ್‍ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಾರ್ವಿಕ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರು ಏನಂತಾರೆ?

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ವಾರ್ವಿಕ್‍ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ

ಬಂದೀಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಬದುಕು

ಸ್ಪೇನ್‍ನ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸುಮಾರು 600 ಕೈದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಬೈಬಲನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಯ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿತೆಂದು ಕಲಿಯಿರಿ.

ಬಂದೀಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಬದುಕು

ಸ್ಪೇನ್‍ನ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸುಮಾರು 600 ಕೈದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಬೈಬಲನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಯ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿತೆಂದು ಕಲಿಯಿರಿ.

ಬೆತೆಲ್‌ ಜೀವನ

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆತೆಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಚ್‌ ಆಫೀಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆತೆಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಚ್‌ ಆಫೀಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

ಬೈಬಲ್‌ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಜೀವನ

ರಕ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗ್ತಾರೆ

ರಕ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಇತರ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಕ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬದುಕಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು. ಮತ್ತು ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದಿನಗಳು ಕಡಿಮೆ.

ರಕ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗ್ತಾರೆ

ರಕ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಇತರ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಕ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬದುಕಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು. ಮತ್ತು ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದಿನಗಳು ಕಡಿಮೆ.