ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರ! ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ನಮ್ಮ ಬೈಬಲಾಧರಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೂರಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಾವಲಿನಬುರುಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಬೈಬಲ್‌ ಪ್ರವಾದನೆಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಘಟನೆಗಳ ಮಹತ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆ ನೀಡಿ ಜನರನ್ನು ಸಂತೈಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಡುವಂತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರ! ಪತ್ರಿಕೆಯು ಇಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವುದೆಂದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿಯ ನೂತನ ಲೋಕವೊಂದರ ಕುರಿತಾದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಭಾಷಾ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಹುಡಿಕಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.

 

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು - ಅಧ್ಯಯನ ಆವೃತ್ತಿ

ಜುಲೈ 2023

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2023, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 11–ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 8ರ ತನಕ ಇರೋ ಅಧ್ಯಯನ ಲೇಖನಗಳಿವೆ.

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು

ದೇವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?

ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನ ಕೇಳುತ್ತಿರೋ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬೈಬಲಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ವಿಧಗಳು

ಎಚ್ಚರ!

ಎಚ್ಚರ!

ಎಚ್ಚರ!

ಎಚ್ಚರ!

ಎಚ್ಚರ!

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು - ಅಧ್ಯಯನ ಆವೃತ್ತಿ

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು - ಅಧ್ಯಯನ ಆವೃತ್ತಿ

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು - ಅಧ್ಯಯನ ಆವೃತ್ತಿ

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು - ಅಧ್ಯಯನ ಆವೃತ್ತಿ

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು - ಅಧ್ಯಯನ ಆವೃತ್ತಿ

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು - ಅಧ್ಯಯನ ಆವೃತ್ತಿ

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು - ಅಧ್ಯಯನ ಆವೃತ್ತಿ

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು - ಅಧ್ಯಯನ ಆವೃತ್ತಿ

ಕಾವಲಿನಬುರುಜು - ಅಧ್ಯಯನ ಆವೃತ್ತಿ