ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬೈಬಲಿನ ಉತ್ತರ

ಬೈಬಲ್‌ ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

ಪ್ರಕಟನೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ?

ಯಾರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಕಟನೆ ಪುಸ್ತಕನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ.

ಪ್ರಕಟನೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ?

ಯಾರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಕಟನೆ ಪುಸ್ತಕನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ.

ಬೈಬಲ್‌

ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆ

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೈಬಲನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ

ಬೈಬಲನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು?

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಲೋಕವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಬೈಬಲ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರಾಗಲೂ ಬಯಸುತ್ತೀರೋ?

ಬೈಬಲ್‌ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದರೇನು?

ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬೈಬಲನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ.

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಸಿ

ಬೈಬಲ್‌ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಥವಾ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ.